Instytucja komisarza wyborczego i urzędników wyborczych po nowelizacji kodeksu wyborczego

Anna Frydrych-Depka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2018.028

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest dwóm instytucjom prawa wyborczego, które odgrywają bardzo dużą rolę w przeprowadzaniu wyborów samorządowych. Są nimi komisarz wyborczy i urzędnicy wyborczy. Niedawna nowelizacja kodeksu wyborczego dokonana Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w zamierzeniu ma zapobiec powtórzeniu się organizacyjnego bałaganu, jaki miał miejsce po głosowaniu w wyborach samorządowych w 2014 r. Celem tekstu jest zweryfikowanie, czy modyfikacje dokonane w zakresie instytucji komisarza wyborczego oraz powołanie Korpusu Urzędników Wyborczych pomogą to zadanie zrealizować

Słowa kluczowe


samorządowe prawo wyborcze; komisarz wyborczy; urzędnik wyborczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barczewska-Dziobek A., Dziobek-Romański J., Historia samorządu terytorialnego, w: Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska- Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010.

Czaplicki K.W., Pozycja, funkcje i zadania Krajowego Biura Wyborczego, w: 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej (1990–2000), red. F. Rymarz, Warszawa 2000.

Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Rymarz F., Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014.

Dutkiewicz G., Dzieje samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, „Colloquium WNHiS” 2010, t. 2.

Jeleniewski M.K., Bydgoskie wybory 1920–1939, Bydgoszcz 1994.

Klimek M., Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1944–1950, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2009, nr 1(6).

Majerowska-Dudek G., Pozycja i rola pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Demokratyczne

standardy prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.

Mordwiłko J., Pozycja i rola komisarza wyborczego w polskim systemie wyborczym, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. XII.

Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna charakter prawny, kompetencje, Toruń 2010.

Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.

Szcześniak B., Kompetencje komisarzy wyborczych, historia rozwoju i pożądane kierunki zmian, w: Demokratyczne standardy prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Warszawa 2005.

Szymanek J., W sprawie instytucjonalizacji korpusu urzędników wyborczych, „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 5.

Tkacz R., Organy wyborcze – funkcje, zadania oraz pozycja prawnoustrojowa, w: 25 lat demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce (1991–2016), t. 1, red. W. Hermeliński, B. Tokaj,

Warszawa 2016.

Zawadzka B., Przedstawicielstwo w państwie socjalistycznym. Problemy teorii w świetle praktyki rad narodowych, Wrocław 1976.

Zawadzki S, Chwistek J., Rady narodowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1981.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism