Jednolity europejski dokument zamówienia – aspekty prawne

Marcin Żurawski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.042

Abstrakt


Jednolity europejski dokument zamówienia jest oświadczeniem własnym dotyczącym kondycji finansowej oraz zdolności do udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi on dowód prima facie potwierdzający wypełnianie kryteriów udziału w postępowaniu zamówieniowym na terenie całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi dyrektywami zamówieniowymi j.e.d.z. będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej, jednak do 18 kwietnia 2018 roku za równoprawne uważa się formy elektroniczną i papierową. Jego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której przedsiębiorcy mogą udowodnić spełnianie kryteriów oraz niepodleganie wykluczeniu bez potrzeby przedstawiania pełnej dokumentacji na początkowym etapie postępowania.


Słowa kluczowe


zamówienia publiczne; jednolity europejski dokument zamówienia; j.e.d.z.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcik J., Wentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem traktatu z Lizbony, Warszawa 2008.

Gnatowska E., Perčić Z., Jarzyński W., Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych, Warszawa 2016.

Justyńska P., Nowicki P., Konsekwencje przyjęcia tzw. nowych dyrektyw zamówieniowych dla krajowego porządku prawnego, w: Państwo a gospodarka. Instrumenty prawne realizacji zamówień publicznych, red. Nowicki H., Nowicki P., Toruń 2015.

Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz art. 1–44911, red. Gutowski M., Warszawa 2016.

Królikowska-Olczak M., Zasada niedyskryminacji w prawie zamówień publicznych Unii Europejskiej w: Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa 21–22 czerwca 2010 r. w Łodzi, red. Borowicz A., Królikowska-Olczak M., Sadowy J., Starzyńska W. Warszawa 2010.

Nuzzo B., Jednolity europejski dokument zamówienia, „Prawo Zamówień Publicznych” 2016, nr 1, dostęp el. SIP Legalis.

Telles P., The European Single Procurement Document, “Procurement Law Journal” 2017, nr 1, https://papers.ssrn.com/Sol3/Delivery.cfm/SSRN_

ID2969066_code2103912.pdf?abstractid=2969066&mirid=1 (dostęp: 5.06.2017 r.).

Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, red, Kolasiński M.K., Toruń 2013.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism