Ochrona zabytkowych dzieł sztuki – zarys problematyki prawnej

Natalia Maria Tończyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.040

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie kluczowych problemów prawnych związanych z zabytkowymi dziełami sztuki. Problematyka ta jest niezwykle różnorodna i wieloaspektowa. Wbrew potocznej opinii nie zawiera się jedynie w teoretycznych rozważaniach, a ma coraz większe znaczenie praktyczne. Mimo to w Polsce wciąż trudno jest mówić o odrębnej dziedzinie – prawie dzieł sztuki. Nie ma także specjalnych rozwiązań ustawowych poświęconych temu zagadnieniu, co więcej, brakuje nawet legalnej definicji dzieła sztuki. W toku stosowania prawa w sprawach, których przedmiotem są właśnie dzieła sztuki, przed sądami pojawiają się kolejne problemy. W końcu ciągle aktualną i nierozwiązaną pozostaje kwestia restytucji dzieł sztuki utraconych przez Polskę w czasie II wojny światowej.


Słowa kluczowe


dzieło sztuki; dzieła sztuki; zabytek; zabytki; zabytkowe dzieła sztuki; dobro kultury; prawo sztuki; prawo dzieł sztuki; restytucja dzieł sztuki; dzieła sztuki a prawo karne; dzieła sztuki a prawo cywilne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa–Kraków 1987.

Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J., Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2017.

Kowalski W., Restytucja dzieł sztuki. Studium z dziedziny prawa międzynarodowego, Katowice 1993.

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, Warszawa 2010.

Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001.

Schack H., Kunst und Recht. Bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und internationalen Recht, Köln 2004.

Schönenberger B., Restitution von Kulturgut, Bern 2009.

Szafrański W., Ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami z perspektywy fałszerza – wokół art. 109a i art. 109b, w: Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Gdańsk 2014.

Szczekala A., Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2005.

Zalasińska K., Ochrona zabytków, Warszawa 2010.

Zalasińska K., Pojęcie muzealiów w prawie ochrony dziedzictwa kultury, w: Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008.

Zalasińska K., Zeidler K., Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa–Gdańsk 2015.

Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007.

Zeidler K., Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism