Zakres przedmiotowy wynagrodzenia za pracę podlegającego zajęciu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Mariusz Liskowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.035

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania zakresu przedmiotowego wynagrodzenia za pracę podlegającego zajęciu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym na podstawie obowiązującej regulacji prawnej. Autor wskazuje jednocześnie na rozbieżności zachodzące między regulacją zawartą w przepisach postępowania egzekucyjnego a przepisami prawa pracy. W artykule przywołano poglądy zaprezentowane w doktrynie oraz orzecznictwo sądowe, zwłaszcza Sądu Najwyższego. Dokonuje nie tylko analizy obecnie obowiązującej regulacji prawnej de lege lata, formułuje również postulaty zmian de lege ferenda odnoszące się do zagadnienia tytułowego.


Słowa kluczowe


egzekucja; sądowe postępowanie egzekucyjne; praca; wynagrodzenie za pracę

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brol J., Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977.

Cieślak S., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz Art. 730–1088, red. J. Jankowski, Warszawa 2013.

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2007.

Jankowski J., w: Kodeks postępowania cywilnego, t. 2: Komentarz do artykułów 506–1088, red. K. Piasecki, Warszawa 2006.

Julke G., Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Sopot 2005.

Julke G., w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2005.

Jyż G., Wynagrodzenie za projekty wynalazcze w ustawie – Prawo własności przemysłowej (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2003.

Klucz D., Problem dopuszczalności stosowania warunku na tle nagrody pracowniczej z art. 105 KP, „Monitor Prawa Pracy” 2015.

Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 2003.

Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005.

Marciniak A., w: Kodeks postępowania cywilnego. T. 2: Komentarz do artykułów 506–1088, red. K. Piasecki, Warszawa 2006.

Merchel Z., w: Egzekucja sądowa w sprawach cywilnych, red. Z. Szczurek, Sopot 1995.

Niski R., Zajęcie wynagrodzenia za pracę – wybrane zagadnienia, „Problemy Egzekucji” 2001.

Nowak M., w: Wynagrodzenie za pracę, red. Z. Góral, Warszawa 2014.

Nowosielska-Deresiewicz J., Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1973.

Piątkowski J., Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2013.

Roszewska K., Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, Warszawa 1999.

Seweryński M., Wynagrodzenie za pracę. Pojęcie, regulacja i ustalanie, Warszawa 1981.

Sobol E., Nowy słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002.

Szczurek Z., w: Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych z Polsce, red. K. Lubiński, Sopot 2002.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.

Szurgacz H., w: Prawo pracy. Zarys wykładu wydanie III rozszerzone i zaktualizowane, red. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, Warszawa 2010.

Święcicki M., Prawo wynagrodzenia za pracę, Warszawa 1963.

Świeboda Z., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2001.

Walczak K., w: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2013.

Wąż P., Świadczenia związane ze stosunkiem pracy podlegające ochronie z art. 87–91 KP, „Monitor Prawa Pracy” 2008.

Wengerek E., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne komentarz, Warszawa 1972.

Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism