Przesłanki wpisu na listę ostrzeżeń publicznych KNF w kontekście działalności ubezpieczeniowej

Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.033

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania problematyki wpisów przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na tzw. listę ostrzeżeń publicznych przedsiębiorców podejrzanych o wykonywanie działalności ubezpieczeniowej bez wymaganego przepisami zezwolenia. W pierwszej części artykułu omówiony zostaje art. 6b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, stanowiący podstawę funkcjonowania listy w jej obecnym kształcie. Następnie autorzy koncentrują uwagę na ogólnej charakterystyce przestępstw z tzw. ustaw sektorowych z dziedziny ubezpieczeń oraz na istocie działalności ubezpieczeniowej i jej wykonywaniu. Ostatnia część artykułu poświęcona jest studium przypadków przedsiębiorców umieszczonych na liście, w połączeniu z polemicznymi uwagami dotyczącymi argumentacji KNF towarzyszącej zawiadomieniom kierowanym do prokuratury. W podsumowaniu autorzy sugerują konieczność wstrzemięźliwego korzystania przez KNF z art. 6b ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, akcentując jednocześnie wymóg drobiazgowej analizy potencjalnych naruszeń.


Słowa kluczowe


lista ostrzeżeń publicznych; Komisja Nadzoru Finansowego; działalność ubezpieczeniowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Górski W., Umowa ubezpieczenia, „Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej– Ekonomika”, 1960, nr 9.

Krajewski M., Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczyciela, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 11–12.

Łętowska E. (red.), System prawa prywatnego, t. 5: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2006.

Nowicki D., Peszkowski S., Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego jako publicznoprawna forma ochrony zaufania na rynku finansowym, w: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. Kasiński M., Stahl M., Wlaźlak K., LEX/El. 2015.

Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, Warszawa 2002.

Popiołek A., Związek Zawodowy Pracowników ZUS na liście ostrzeżeń KNF, „Gazeta Wyborcza” 1 sierpnia 2017 r.

Sury P., Praktyka bancassurance a przepisy karne ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 10.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. Czublun P. Warszawa 2016.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, red. Szczepańska M., Wajda P., Warszawa 2017.

Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, red. Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. w: Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. red. Wierzbowski

M., Sobolewski L., Wajda P., Wyd.2, Warszawa 2014, Legalis.

Wiśniewski A., Umowy losowe w prawie polskim, Warszawa 2009.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism