Zamach stanu na Litwie w 1926 r. i jego konstytucyjnoprawne następstwa. Oktrojowana ustawa zasadnicza

Przemysław Kierończyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.032

Abstrakt


Artykuł (będący drugim z kolei – z planowanego cyklu trzech) przedstawia skutki zamachu stanu na Litwie w 1926 r. Skoncentrowano się przede wszystkim na prawnych aspektach. Przedstawiono i oceniono w nim głownie ustawę zasadniczą – przyjętą przez prezydenta Smetonę w 1928 r., a także generalnie system sprawowania władzy przez litewskich narodowców po 1926 r.


Słowa kluczowe


Litwa; konstytucja; oktrojować; 1928; Smetona; Voldemaras; dyktatura; narodowcy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.

Bardach J., Opcja litewska Oskara W. Miłosza, w: Losy Polaków w XIX–XX w., Warszawa 1987.

Buchowski K., Polacy w niepodległym państwie litewskim, Białystok 1999.

Eidintas A., Antanas Smetona and his Lithuania. From the national liberation movement to an authoritarian Regime (1893–1940), Leiden–Boston 2015.

Flanz G., Constitutions of the countries of the world. Lithuania, New York 1992.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

Garlicki L., Łossowski P., Wstęp, w: Konstytucja Estonii, Warszawa 1997.

Kierończyk P., Aneksja Litwy przez ZSRR w roku jako element współczesnej dyskusji politycznej i prawnej, „Studia IuridicaToruniensia” 2014, t. XIV.

Kierończyk P., Antanas Smetona i jego czasy, w: Disputatio. Reżimy, t. VIII, Gdańsk 2009.

Kierończyk P., Bohdan Paszkiewicz. Pod znakiem „Omegi”, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 6.

Kierończyk P., Konstytucja kwietniowa i konstytucja litewska z 1938 r. – próba porównania, w: Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej. Nauka i instytucje, red. P. Sarnecki, Kraków 2006.

Kierończyk P., O specyfice pierwszych konstytucji państw bałtyckich, „Studia Iuridica Toruniensia” 2013, t. XIII.

Kierończyk P., Państwo bez parlamentu. Kilka uwag do międzywojennej historii konstytucjonalizmu litewskiego, „Przegląd Sejmowy” 2003, nr 4.

Kierończyk P., Państwo łotewskie. Geneza i ustrój konstytucyjny, Gdańsk 2008.

Kierończyk P., System konstytucyjny państwa litewskiego (1922–1940), Gdańsk 2008.

Kierończyk P., Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego dla studentów administracji, Gdańsk 2006.

Łossowski P., Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945, Warszawa 2007.

Łossowski P., Konflikt polsko-litewski 1918–1920, Warszawa 1996.

Łossowski P., Kraje bałtyckie na drodze od demokracji parlamentarnej do dyktatury (1918–1934), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.

Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001.

Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939–1940, Warszawa 1985.

Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883–1939, Warszawa 1985.

Łossowski P., Polska–Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991.

Łossowski P., Stosunki polsko-litewskie 1921–1939, Warszawa 1997.

Łossowski P., Tragedia państw bałtyckich, Warszawa 1990.

Łodziński S., Parlament Litwy, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, raport nr 49, październik 1993.

Łukomski G., Walka Rzeczypospolitej o kresy północno-wschodnie 1918–1920, Poznań 1994.

Makowski B., Litwini w Polsce 1920–1939, Warszawa 1986.

Miller A., Nowa konstytucja państwa litewskiego, Warszawa 1930.

Mitkiewicz L., Wspomnienia kowieńskie 1938–1939, Warszawa 1990.

Ochmański J., Historia Litwy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.

Osmańczyk E., Encyclopedia of the United Nations and international agreements, New York–London 2003.

Paszkiewicz B., Pod znakiem Omegi, Warszawa 2003.

Rezmer W., Litewskie lotnictwo wojskowe 1919–1940, Toruń 1999.

Roszkowski W., Historia Polski 1914–1990, Warszawa 1992.

Rutkiewicz J., Kulikow W. N., Wojsko litewskie 1918–1940, Warszawa 2001.

Starzyński S., Litwa. Zarys stosunków gospodarczych, Warszawa 1928.

Stembrowicz J., Rząd w systemie parlamentarnym, Warszawa 1982.

Sužiedėlis S. A., Historical Dictionary of Lithuania, wyd. 2, Lanham 2011.

Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu, Warszawa 1999.

Wisner H., Wojna nie wojna. Szkice z przeszłości polsko-litewskiej, Warszawa 1978.

Zakrzewski A., Wstęp, w: Konstytucja Litwy, Warszawa 2006.

Zaremba M., Nacjonalizm jako forma legitymizacji władzy na przykładzie reżimów autorytarnych (Łotwa, Litwa, Estonia) w okresie międzywojennym,

„Sprawy Narodowościowe” 1995, nr 1.

Zubiński T., Ciche kraje, Rzeszów 2006.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism