Attorney-client privilege (History and aim – constitutional view)

Milan Hodás

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.030

Abstrakt


Podstawą tajemnicy zawodowej prawnika jest obowiązek zachowania poufności wszystkich faktów, o których prawnik dowiedział się w związku z wykonywaniem swojego zawodu. Treść ustanowienia obowiązku zachowania przez prawnika tajemnicy zawodowej należy interpretować w odniesieniu do celu, któremu powinna służyć. Zasada objęcia prawnika obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej nie ma charakteru absolutnego. Z jednej strony, obowiązek poufności gwarantuje zaufanie w relacji klient-prawnik. Ponadto, umożliwia ochronę konstytucyjnych praw klienta wynikających z prawa do rzetelnego procesu sądowego lub wymogów praworządności. Z tego powodu obowiązek ten nie powinien być postrzegany jako przywilej adwokata (z ang. attorney-client privilege) lecz raczej jako prawo przysługujące klientowi. Co więcej, ustanowienie obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w żadnym wypadku nie może stanowić środka ochronnego w sytuacji, gdy dochodzi do popełnienia czynu zakazanego. Jednocześnie jednak naruszenie tajemnicy adwokackiej może być poważnym naruszeniem praw konstytucyjnych, takich jak prawo do obrony procesowej, ochrony życia prywatnego lub swobodnego wykonywania zawodu. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, podobnie jak orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Republiki Czeskiej potwierdzają zasadność powyższych postulatów.


Słowa kluczowe


tajemnica zawodowa; adwokat; prawo do rzetelnego procesu sądowego; cel normy prawnej; ochrona praw klienta; nadużycie prawa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Drgonec J., Ústava Slovenskej republiky: teória a prax, Bratislava 2015.

Fábry B., Kasinec, R., Turčan, M., Teória práva, Bratislava 2017.

Gerloch A., Teorie práva, Plzeň, 2007.

Gřivna T. et al., Právo na obhajobu, Teorie a praxe 21. století, Plzeň 2017.

Chylo J., Löwy J., K limitom mlčanlivosti advokáta, “Justičná revue” 2016, No 10.

Kallab J., Zločin a trest, Úvahy o základech trestního práva, Prague 1916.

Klíma K., Ústavní právo, Fifth ed., Plzeň 2017.

Klíma K. et al., Encyklopedie ústavního práva, Prague 2007.

Kmec J. et al., Evropská úmluva o lidských právech, Prague 2012.

Magnus R., Das Anwaltsprivileg und sein zivilprozessualer Schutz: eine rechtsvergleichende Analyse des deutschen, französischen und englischen

Rechts, Tübingen 2010.

Pejchalová V., Hájíčková, K., Problematika domovních prohlídek advokátních kanceláří ve světle evropské judikatury, “Bulletin Advokacie” 2014, No 4.

Řehulová L., Institut zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem, “Právní rozhledy” 2011, No 11.

Spronken T., Fermon J., Protection of Attorney-Client Privilege in Europe, “Penn State International Law Review” 2008, No 2.

Válek M., Básnické dielo, Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

Záhora J. (ed.), Teoretické a praktické problémy využívania informačnotechnických prostriedkov v trestnom konaní, Prague 2017.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism