Dane bilingowe jako dowód w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Marek Chrabkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.027

Abstrakt


Postępowanie w sprawach o wykroczenia rzadko jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny, chociaż sprawy dotyczące tego typu czynów zabronionych są dość powszechne i budzą zaciekawienie dużej części społeczeństwa, chociażby z uwagi na popularność postępowania mandatowego. W jednym z artykułów prasowych zasygnalizowano, że w sprawie dotyczącej wykroczenia drogowego organy orzekające wystąpiły do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o udostępnienie danych towarzyszących przekazowi telekomunikacyjnemu, który zainicjowany był przez abonenta, występującego w tej sprawie w charakterze obwinionego. W związku z powyższym przeprowadzono badania zmierzające do ustalenia, czy na etapie jurysdykcyjnym postępowania w sprawach o wykroczenia dopuszczalne jest sięganie przez sąd po dane bilingowe chronione tajemnicą telekomunikacyjną. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych w naukach prawnych.


Słowa kluczowe


tajemnica telekomunikacyjna; dowody w sprawie o wykroczenie; dane bilingowe; wykroczenie drogowe; postępowanie sądowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gajos-Kaniewska D., Sąd: nie będzie mandatu za używanie komórki podczas jazdy, bo policja nie zadbała o dowody, „Rzeczpospolita” 14.11.2016, http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/311149999-Sad-nie-bedziemandatu-za-uzywanie-komorki-podczas-jazdy-bo-policja-nie-zadbalao-dowody.html#ap-1 (dostęp: 17.11.2016 r.).

Gensikowski P., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis.

Hoc S., Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Opole 2006.

Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis.

Michalak A., Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 2006.

Rogalski M., Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, Legalis.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism