Konstytucyjne źródła funkcjonowania samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce

Stanisław Bułajewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2017.002

Abstrakt


Głównym przedmiotem prowadzonych rozważań jest charakterystyka konstytucyjnych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce. W ramach zagadnień wstępnych przedstawiłem: pojęcie samorządu, samorządu zawodowego i problematykę tzw. konstytucjonalizacji samorządów zawodów zaufania publicznego z uwzględnieniem samorządu doradców podatkowych. Niezwykle istotnym elementem jest również zaprezentowanie obowiązku sprawowania pieczy samorządu zawodowego doradców podatkowych nad należytym wykonywaniem zawodu. Celem artykułu na tle prowadzonych rozważań stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy możliwa jest likwidacja tego samorządu zawodowego? W podsumowaniu (na tak postawione pytanie) udzieliłem odpowiedzi negatywnej.


Słowa kluczowe


samorząd zawodowy; doradcy podatkowi; zawody zaufania publicznego; samorząd; piecza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Komentarz do art. 17 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Warszawa 2012, Legalis – wydanie elektroniczne.

Błaś A., w: Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2003.

Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P, Ustrój samorządu terytorialnego, wyd. 2, Toruń 2005.

Bułajewski S., Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne, w: Wolność zrzeszania się w Polsce, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.

Ciapała J., Samorządy osób wykonujących zawody prawnicze w kontekście postanowień art. 17 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.

Hausner J., Długosz D., Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego, Warszawa 2002.

Korzeniowska A., Struktura samorządu terytorialnego w Polsce, w: ABC samorządu terytorialnego, red. A. Korzeniowska, Bydgoszcz–Łódź 2004.

Krawiel T., Czy Konstytucja chroni korporacje zawodowe? Kogo chroni art. 17 Konstytucji?, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2007, nr 12.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, wyd. 4, Warszawa 2002.

Oniszczuk J., Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2002.

Rabska T., Podstawowe pojęcia administracji, w: System prawa administracyjnego, red. J. Starościak, t. 1, Warszawa 1974.

Sarnecki P., Komentarz do art. 17 Konstytucji RP, w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.Sarnecki P., Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, w: Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.

Skrzydło W., Grabowska S., Grabowski R. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009.

Sobol E., Słownik języka polskiego, Warszawa 2005.

Surówka A., Padjas D., Samorządy zawodów prawniczych – zakres pieczy oraz obowiązek przynależności do samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji, w: Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Toruń 2013.

Wojtczak K., Reglamentacja zawodów zaufania publicznego ze względu na prawną formę ich wykonywania w świetle rozwiązań polskich i państw członkowskich Wspólnot Europejskich, Warszawa 2002.

Wołpiuk W. J., Samorząd zawodu zaufania publicznego a interes publiczny, Warszawa 2002.

Zubik M., Glosa do wyroku TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism