Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część II)

Łukasz Maszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2016.019

Abstrakt


Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (w skrócie dssp) miały stanowić nową kategorię podmiotów realizujących inwestycje drogowe w Polsce. Z działalnością drogowych spółek łączono i nadal łączy się ogromne nadzieje związane z przyspieszeniem wykonania zapóźnionego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jednakże koncepcja ta budzi tyle samo nadziei, ile obaw. Ponieważ dotychczas nie powołano żadnego podmiotu tego typu, brakuje doświadczeń praktycznych związanych z wykonywaniem przez nie przedsięwzięć drogowych. Celem referatu jest określenie szans i zagrożeń dla efektywnego wykonywania inwestycji drogowych za pośrednictwem dssp. Chodzi przede wszystkim o szanse i zagrożenia związane z urzeczywistnianiem założeń ustawowego modelu omawianych spółek. W części drugiej niniejszego opracowania analizie poddane zostały zagadnienia: wpływu organu założycielskiego na działalność drogowych spółek specjalnego przeznaczenia, finansowania przedsięwzięć realizowanych przez te podmioty, zakresu przekazywanych im zadań i kompetencji, relacji pomiędzy dssp a GDDKiA oraz wpływu działalności drogowych spółek na jednolitość systemu zarządzania drogami krajowymi.


Słowa kluczowe


drogowe spółki specjalnego przeznaczenia; inwestycje w zakresie dróg publicznych; zarządzanie drogami publicznymi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Autostrady. Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie budowy autostrad, red. T. Klimczak, Warszawa 1996.

Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa–Kraków 1994.

Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, Warszawa 2010.

Dembiński H., Osobowość publiczno-prawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno–Poznań 1934.

E-myto. Raport otwarcia, red. E. Kłossowski, http://www.jagiellonski.pl/wp-content/uploads/2011/09/E-myto_Raport-otwarcia.pdf (dostęp: 28.09.2016 r.).

Hartung W., Sampławski K., Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia – drogi do EURO 2012 czy kolejne drogi donikąd?, „Prawo Zamówień Publicznych” 2007, nr 3.

Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie budowy autostrady A-1 północ–południe, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa 2006.

Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące–kilka refleksji, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej

Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.

Jędrzejewski H. et al., Ustawa o autostradach płatnych. Komentarz, przepisy wykonawcze, Warszawa–Zielona Góra 1996.

Kaliński J., Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Łódź 2011.

Kłossowski E., Po co nam eksterytorialne autostrady, „Rzeczpospolita” 2011, nr 240, s. C10.

Krzak J., Opinia nt. rządowego projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (druk nr 856) w zakresie pytań sformułowanych przez Podkomisję nadzwyczajną, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/OpwsdrOpenForm&856 (dostęp: 28.09.2016 r.).

Łysakowski M., Wierzbicki P., Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia, „Autostrady” 2013, nr 12.

Norek E., Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz, Warszawa 2009.

Ocena skutków regulacji. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Druk nr 856 z dnia 7.12.2006 r., http://orka.sejm.gov.p/Druki5ka.nsf/wgdruku/856 (dostęp: 28.09.2016 r.).

Opinia na temat skutków projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia w zakresie funkcjonowania GDDKiA, wpływu na zarządzanie drogami krajowymi, przyszłości spółek w sytuacji ograniczenia finansowania dróg przez budżet państwa i UE z dnia 28.09.2006 r., Biuro Analiz Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&856 (dostęp: 28.09.2016 r.).

Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2015.

Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego, t. 6, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.

Stahl M., Cele publiczne i zadania publiczne, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa–Kraków 2007.

Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, w: Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar, red. E. Ura, Rzeszów 2004.

Szafrański A., Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008.

Szwaja J., Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Zagadnienia ustrojowe, „Studia Prawnicze” 1995, z. 1–4.

The tools of government. A guide to the new governance, red. L.M. Salamon, Oxford 2002.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. M. Bejm, Warszawa 2014.

Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Druk nr 856 z dnia 7.12.2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/856 (dostęp: 28.09.2016 r.).

Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, przeł. M. Płonka, Kraków 2008.

Zagożdżon B., Dylematy finansowania infrastruktury transportowej w formule PPP, „Logistyka” 2012, nr 2.

Zagożdżon B., Infrastruktura logistyczna – możliwości finansowania przez kapitał prywatny, „Logistyka” 2014, nr 3.

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa 2011.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism