Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia jako podmioty realizujące inwestycje w zakresie dróg publicznych – szanse i zagrożenia (część I)

Łukasz Maszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2016.007

Abstrakt


Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia (w skrócie dssp) miały stanowić nową kategorię podmiotów realizujących inwestycje drogowe w Polsce. Z działalnością dssp łączono i nadal łączy się ogromne nadzieje związane z przyspieszeniem wykonania zapóźnionego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych. Jednakże koncepcja ta budzi tyle samo nadziei, ile obaw. Ponieważ dotychczas nie powołano żadnej spółki tego typu, brakuje doświadczeń praktycznych związanych z wykonywaniem przez nie przedsięwzięć drogowych. Celem referatu jest określenie szans i zagrożeń dla efektywnej realizacji inwestycji drogowych za pośrednictwem dssp. Chodzi przede wszystkim o szanse i zagrożenia, które są związane z urzeczywistnianiem założeń ustawowego modelu omawianych spółek. W części pierwszej niniejszego opracowania analizie poddane zostały zagadnienia prywatnoprawnej podmiotowości, sposobu zarządzania i potencjału kadrowego drogowych spółek specjalnego przeznaczenia.

Słowa kluczowe


drogowe spółki specjalnego przeznaczenia; inwestycje w zakresie dróg publicznych; zarządzanie drogami publicznymi

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa– Kraków 1994.

Hartung W., Sampławski K., Drogowe spółki specjalnego przeznaczenia – drogi do EURO 2012 czy kolejne drogi donikąd? „Prawo Zamówień Publicznych” 2007, nr 3.

Hoff W., Granice prywatyzacji zadań i kompetencji władz publicznych, „Krytyka Prawa” 2007, t. 7, nr 1.

Informacja o wynikach kontroli budowy autostrad w Polsce, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa 2003.

Informacja o wynikach kontroli wykonywania zadań przez administrację publiczną w zakresie budowy autostrady A-1 północ–południe, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa 2006.

Informacja o wynikach kontroli zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych na budowę i eksploatację autostrad A2 i A4, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych, Warszawa 2006.

Jędrzejewski H. et al., Ustawa o autostradach płatnych. Komentarz, przepisy wykonawcze, Warszawa–Zielona Góra 1996.

Kaliński J., Autostrady w Polsce, czyli drogi przez mękę, Łódź 2011.

Kämmerer J.A., Privatisierung: Typologie – Determinanten – Rechtspraxis – Folgen, Tübingen 2001.

Kieres L., Prywatyzacja – zagadnienia prawa publicznego, prawa prywatnego i polityki gospodarczej, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Wrocław 2012.

Kłossowski E., Po co nam eksterytorialne autostrady, „Rzeczpospolita” 2011, nr 240.

Kocowski T., Prywatyzacja zarządzania majątkiem publicznym, prywatyzacja majątkowa, prywatyzacja zadań publicznych i prywatyzacja wykonania zadań publicznych, w: Prawne aspekty prywatyzacji, red. J. Blicharz, Wrocław 2012.

Korczyński T. et al., Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych, Warszawa 2010.

Kozuń-Cieślak G., Efektywność – rozważania nad istotą i typologią, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” 2013, nr 4.

Krzak J., Opinia nt. rządowego projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (druk nr 856) w zakresie pytań sformułowanych przez Podkomisję nadzwyczajną, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/Opwsdr?OpenForm&856 (dostęp: 23.05.2016 r.).

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013.

Marchewka-Bartkowiak K., Nowe zarządzanie publiczne, „Infos BAS” 2014, nr 18, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/24E-

A8BDE5C1257D6A003B6AEA/$file/Infos_178.pdf (dostęp: 23.05.2016 r.).

Maszewski Ł., Skutki prawne włączenia drogi publicznej do transeuropejskiej sieci transportowej. Zarys problematyki, w: Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, red. H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, Warszawa 2011.

Nowe podejście do zamówień publicznych. Podręcznik, red. H. Niedziela, Warszawa 2011.

Ocena skutków regulacji. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Druk nr 856 z dnia 7.12.2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/856 (dostęp: 23.05.2016 r.).

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Panasiuk A., Umowa publicznoprawna (próba definicji), „Państwo i Prawo” 2008, nr 2.

Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa 2010.

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, Warszawa 2011.

Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Warszawa 2011.

Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.

Szudy M., Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego, „Studia Ekonomiczne” 2013, nr 176.

The tools of government. A guide to the new governance, red. L.M. Salamon, Oxford 2002.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. M. Bejm, Warszawa 2014.

Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Druk nr 856 z dnia 7.12.2006 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/856 (dostęp: 23.05.2016 r.).

Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, przeł. M. Płonka, Kraków 2008.

Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.

Zagożdżon B., Dylematy finansowania infrastruktury transportowej w formule PPP, „Logistyka” 2012, nr 2.

Zagożdżon B., Infrastruktura logistyczna – możliwości finansowania przez kapitał prywatny, „Logistyka” 2014, nr 3.

Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Warszawa 2007.

Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, Warszawa 2011.

Zeiss Ch., Privatfinanzierung staatlicher Infrastruktur. Modelle, Strukturen, nationales Haushaltsverfassungsrecht und Wettbewerbsorientierung des Gemeinschaftsrechts, Bonn 2000.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism