Niedostatki unifikacji administracji ogólnej. Doktryna i praktycy o koniecznych uzupełnieniach rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r.

Anna Tarnowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2015.028

Abstrakt


W niniejszym przyczynku autorka pragnie przypomnieć, że choć rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zgodnie traktowane jest w literaturze jako akt unifikujący istniejące dotychczas na terenach byłych zaborów partykularyzmy, to jednak dekret nie sfinalizował procesu porządkowania spraw administracji w terenie. W latach 30-tych Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej przedłożyła rozliczne projekty ustawodawcze: niektóre uzupełniały istniejące niedostatki legislacyjne, jednak równolegle powstawały także kompleksowe projekty alternatywne czy pogłębiające założenia rozporządzenia z 1928 r. Przedstawiciele doktryny, a także praktycy wypowiadający się w ankietach publikowanych choćby na łamach „Gazety Administracji”, podkreślali w szczególności braki w prawodawstwie wykonawczym do rozporządzenia. Autorka omawia najważniejsze postulaty i kierunki propozycji legislacyjnych, wypływających z tych środowisk; w większości jednak nie doczekały się one realizacji.


Słowa kluczowe


administracja rządowa w terenie; Komisja Usprawnienia Administracji Publicznej; Roman Hauser

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bober W., Nowelizacja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich, „GA” 1937, nr 19.

Bojanowski, G., Kilka spostrzeżeń o czynnościach i obowiązkowych decyzjach starosty, „GA” 1937, nr 22.

Bolesta-Koziebrodzki, J., Kilka uwag do nowelizacji rozporządzenia o organizacji urzędów wojewódzkich, „GA” 1937, nr 19.

Bużański, M. W sprawie referatów w starostwach, „GA” 1937, nr 20.

Długocki, W., W sprawie reorganizacji urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1937, nr 24.

Dołżycki W., Rozporządzenia o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw, a rozporządzenie o organizacji sądów apelacyjnych, okręgowych i grodzkich i prokuratur. Szkic porównawczy, „GA” 1937, nr 20.

Dołżycki W., Zastępstwo starosty, szkolenie urzędników i informowanie interesantów (na marginesie dyskusji o nowelizacji rozporządzenia o organizacji starostw), „GA” 1937, nr 23.

Dusznik, S., W sprawie nowelizacji rozporządzeń o organizacji i trybie urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1938, nr 5.

Galoty Z., Artykuł 78 rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18.I.1928 r. a nowa organizacja starostw, „GA” 1938, nr 2.

Gałędek M., Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 R. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej – przełom w budowie

ustroju administracyjnego państwa polskiego doby międzywojennej, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11.3.

Hausner R., Jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzplitej z 19 stycznia 1928 r., „GA” 1936, nr 23.

Hausner R., Nowelizacja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw (część ogólna), „GA”, 1938, nr 19.

Hausner R., Organizacja administracji rządowej, Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VI, Warszawa 1932.

Hausner R., Pierwsze dwudziestolecie administracji spraw wewnętrznych, Warszawa 1939.

Hausner R., Poczynania organizacyjno-oszczędnościowe w Polsce w latach 1918–1934, Warszawa 1935.

Hausner R., Przygotowywanie i ogłaszanie obowiązujących przepisów, Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie

Rady Ministrów, t. VII, Warszawa 1933.

Hausner R., Rewizja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1937, nr 17.

Hausner, Roman (1883–1947), Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960.

Jankowski T., O unifikację prawa administracyjnego, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1931, nr 20.

Jaroszyński M., Problemy personalne w reformie administracji, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” 1929, nr 11.

Kałuski W., Rewizja przepisów o organizacji i trybie urzędowania starostw, „GA” 1937, nr 18.

Kałuski W., Rewizja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich oraz trybie załatwiania spraw w tych urzędach, „GA” 1937, nr 23.

Klenowicz, M., Jeszcze o rewizji przepisów o organizacji starostw, „GA” 1938, nr 1.

Krause, M., Kilka uwag dotyczących przepisów o organizacji starostw oraz trybie ich urzędowania, „GA” 1937, nr 23.

Lewandowska-Malec I., Próba zreformowania podziału terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928–1933, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1999, z. 1–2.

Malec, J., Przepisy o organizacji i trybie urzędowania starostw na tle praktyki, „GA” 1938, nr 2.

Niepokulczycki H., Na marginesie Ankiety dotyczącej zmniejszenia obiegu papierowego, „GA” 1937, nr 14.

Oczkowski, M., Uwagi w sprawie rewizji przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1937, nr 20.

Osostowicz, J., Podział starostwa na referaty, „GA” 1938, nr 4.

Pączkiewicz W., Uwagi dotyczące rewizji przepisów o organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania, „GA” 1938, nr 1.

Pełczyński, J., O rozszerzenie zakresu działania wicestarosty, „GA” 1938, nr 2.

Podział Administracyjny Państwa – wnioski Komisji. Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. V, Warszawa 1931.

Prace i projekty Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej 1928–1934, „GA” 1936, nr 18.

Przygodzki J., Problematyka reformy administracji w pracach rządowych komisji do usprawnienia administracji w II Rzeczpospolitej, Acta Universitatis

Wratislaviensis No 2616, seria Prawo CCLXXXVIII, pod red. K. Orzechowskiego, Studia Historycznoprawne. Tom dedykowany Profesorowi Alfredowi Koniecznemu, Wrocław 2004.

Raczyński S., Organizacja kontroli administracji publicznej. Materiały Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. IX, Warszawa 1933.

Reorganizacja urzędów wojewódzkich i starostw (opinie ministerstw), „GA” 1938, nr 18.

Rudziński, A., Uwagi do nowelizacji rozporządzenia z dnia 30 VI 1930 r. o wewnętrznej organizacji starostw oraz trybu ich urzędowania, „GA” 1938, nr 1.

Rusiński, A., Nowelizacja rozporządzeń o organizacji i trybie urzędowania urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1938, nr 2.

Stosyk S., Zarys wniosków usprawnieniowych do nowelizacji rozporządzeń o organizacji i trybie urzędowania urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1938, nr 1; „GA” 1938, nr 2.

Tarnowska A., O przekraczaniu pozaborczych granic, czyli o międzywojennych projektach podziału terytorialnego i ich współczesnych echach uwag kilka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach” 2006, nr 14.

Tarnowska A., Z dziejów unifikacji administracji w II RP – rola przepisów pruskich, Toruń 2012.

Tymieniecki A., Na marginesie projektów nowelizacji przepisów o organizacji i trybie urzędowania urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1937, nr 21.

Uwagi i wnioski nadesłane przez urzędników administracji ogólnej, „GA” 1937, nr 6, 7.

Uwagi i wnioski urzędów wojewódzkich, „GA” 1938, nr 3.

Walicki L., Rewizja przepisów o organizacji urzędów wojewódzkich i starostw, „GA” 1937, nr 21.

Wittek, K., W sprawie projektu przepisów wykonawczych do rozporządzenia o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej, „GA” 1937, nr 22.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism