Wybrane zagadnienia problemów wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce wobec zróżnicowania kulturowego społeczeństwa

Jarosław Warylewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.033

Abstrakt


Opracowanie poświęcone jest wpływowi zjawiska multikulturowości na prawo, w szczególności na wymiar sprawiedliwości karnej, zarówno w płaszczyźnie stanowienia prawa, jak i jego stosowania. Wskazuje na związki z prawem karnym materialnym i prawem karnym procesowym, w ujęciu globalnym oraz lokalnym. W kontekście multikulturowości wskazana też została tzw. cultural defence, czyli obrona w sprawach karnych poprzez odwołanie do czynników kulturowych. Jako egzemplifikacja problemów związanych z multikulturowością zostały wskazane przykłady zakazu zakrywania twarzy przez kobiety w miejscach publicznych, obowiązujące we Francji i Belgii, oraz przepisy dotyczące tzw. uboju rytualnego, obowiązujące w Polsce.


Słowa kluczowe


multikulturowość; wielokulturowość; prawo karne; mniejszości religijne; mniejszości etniczne; cultural defence; ubój rytualny; hidżab; nikab; burka; czador; dyskryminacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartoszewicz J., Zakaz zasłaniania twarzy a prawo do uzewnętrzniania wyznania, „Polski Rocznik Prawa Człowieka i Prawa Humanitarnego” 2011, nr 2.

Donovan J.M., Garth J.S.,Delimiting the Culture Defense, “Quinnipiac Law Review” 2008, vol. 26, no. 1.

Held E.M., Fontaine R.G., On the Boundaries of Culture as an Affirmative Defense, “Arizona Law Review” 2009, vol. 51, no. 1.

Kubiak R., Pojęcie usprawiedliwionego błędu w nowym kodeksie karnym, „Palestra” 1998, nr 7–8.

Madej M., Pasek Z., Kulturowe i prawne aspekty kontrowersji wokół chusty muzułmańskiej we Francji, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 15.

Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010.

Ramirez L., Cultural Issues in Criminal Defense, Huntington–New York 2007.

Pikulski S., Romańczuk-Grącka M., Orłowska-Zielińska B., Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011.

Renteln A.D., The Cultural Defense, New York–Oxford, 2004.

Rodzynkiewicz M., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w: Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Zoll, t. 2, Kraków 1999.

Savidan P., Wielokulturowość, Warszawa 2012.

Snarski T., Wielokulturowość i prawo – przykład adaptacyjnej i modernizacyjnej funkcji prawa, „Pieniądze i Więź” 2009, nr 1.

Snarski T., Znaczenie wielokulturowości dla prawa karnego, w: Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, red. I. Sepioło, Warszawa 2012.

Sykuna S., Zajadło J., Kontrowersje wokół tzw. obrony przez kulturę – okoliczność wyłączająca winę, okoliczność łagodząca czy nadużycie prawa do obrony, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 6.

Śliz A., Szczepański M.S., Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja, Warszawa 2011.

Warylewski J., Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, w: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, red. J. Majewski, Toruń 2008.

Wojciechowski B., Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009.

Zajadło J., Moua zniewala Xeng Xiong, w: Fascynujące ścieżki filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2008.

Zajadło J., Uniwersalizm praw człowieka w konstytucji – bezpieczne i niebezpieczne relatywizacje, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.

Zajadło J., Po co prawnikom filozofia prawa, Warszawa 2008.

Zawiślak M., Francuska ustawa numer 2010–1192 z dnia 11 października 2010 r. zakazująca zakrywania twarzy w miejscach publicznych, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2011, nr 3.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism