Edukacja penitencjarna a pluralizm kulturowy: współczesne dylematy i przyszłe wyzwania

Alicja Ornowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.030

Abstrakt


W artykule rozważono problematykę edukacji penitencjarnej wśród skazanych cudzoziemców. Nauczanie obcokrajowców w zakładach karnych jest zawsze szczególnym wyzwaniem, gdyż z jednej strony odbywa się w środowisku wielokulturowym, a z drugiej musi sprostać wymogom izolacji więziennej. Waga nauczania więźniów cudzoziemców jest jednakże nie do przecenienia, albowiem pomaga ono pokonać barierę językową i kulturalną oraz jest warunkiem sine qua non do podjęcia jakichkolwiek innych oddziaływań penitencjarnych i skutecznego przeprowadzenia procesu resocjalizacji. W artykule przedstawiono niektóre z dobrych praktyk stosowanych w celu sprostania tak zakreślonemu wyzwaniu w polskich zakładach karnych.


Słowa kluczowe


oświata więzienna; resocjalizacja skazanych cudzoziemców; wielokulturowość w zakładzie karnym

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagwell C., Distance Learning for Incarcerated Populations, w: Encyclopedia of Distance Learning, red. C. Howard et al., Hershey PA 2005.

Banks J.A., Multicultural Education: Characteristics and Goals, w: Multicultural Education: Issues and Perspectives, red. J. A. Banks, C. A. McGee Banks, Wiley 2009.

Chrzanowska A., Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców, „Raporty Stowarzyszenia Interwencji Prawnej” 2009, nr 5.

Earman J., A Primer on Determinism, Dordrecht 1986.

Gajdus D., Gronowska B., Europejskie standardy traktowania więźniów, Toruń 1998.

Górska M., Dziecko odmienne kulturowo w szkole, „Meritum” 2011, nr 1 (20).

Hiltz S.R., Goldman R., What Are Asynchronous Learning Networks, w: Learning Together Online. Research on Asynchronous Learning Networks, red. S.R. Hiltz, R. Goldman, Mahwah NJ 2009.

Nowacki J., Rozmowy o kulturze pedagogicznej, Warszawa 1994.

Salane F., Distance Education in Prisons, w: Distance and E-Learning in Transition, red. U. Bernath et al., Hoboken NJ 2013.

Skrzyński H., Europejskie standardy w zakresie wykorzystania e-learningu w edukacji więziennej, wystąpienie na V Kongresie Penitencjarnym 23–25 maja 2011 r. w Popowie.

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1993.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1965.

Szecowka A., E-learning jako czynnik wspierający edukację osadzonych i ich readaptację społeczną, w: Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych, red. A. Szerląg, Wrocław 2011.

Szlęzak-Kawa E., E-learning szansą dla skazanych, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 2.

Szlęzak-Kawa E., Nauka bez ryzyka, „Forum Penitencjarne” 2011, nr 2.

Wiatr J., Społeczeństwo: wstęp do socjologii systematycznej, Warszawa 1965.

Wilson A., Learning Landscapes, w: Trends and Issues in Distance Education: International Perspectives, red. L. Visser et al., Greenwich 2012.

Wojciechowski B., Interkulturowe prawo karne, Toruń 2009.

Yeager C., Hurley-Dasgupta B., CMOOCS and Global Learning: An Authentic Alternative, “Journal of Asynchronous Learning Networks” 2013, vol. 17, issue 2.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism