Konflikty międzykulturowe w Polsce w ujęciu karnoprawnym – próba diagnozy problemu

Michał Leciak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.029

Abstrakt


W opracowaniu wskazano na aktualny problem zróżnicowania kulturowego społeczeństwa polskiego i jego karnoprawne refleksy. Przywołano przy tym dane statystyczne wskazujące na wzrost liczby cudzoziemców zamieszkujących nasz kraj, w tym w znacznym zakresie przybyszów z tych państw, w których pojawiają się wzorce zachowań sprzecznych z polskim porządkiem prawnym. Jednocześnie podano przykłady tego rodzaju praktyk, np. w środowisku Czeczenów w Polsce, zwracając uwagę na ich możliwe karnoprawne oceny.


Słowa kluczowe


wielokulturowość; cudzoziemiec; mniejszość kulturowa; prawo karne; przestępstwa z nienawiści

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski J., Leciak M., Polskie interkulturowe prawo karne(?) – niektóre aspekty tzw. obrony przez kulturę, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych, księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, red. A. Adamski et al., t. 1, Toruń 2012.

Dąbrowski P., Abolicja dla cudzoziemców – założenia, przebieg, prognozowane skutki, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2012, nr 7.

Dudek M., Czy każda kultura zasługuje na obronę? Kilka wątpliwości dotyczących „cultural defence” i prawa karnego w dobie multikulturalizmu, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2011, nr 2.

Duszczyk M., Wyzwania polityki migracyjnej a doświadczenia międzynarodowe, w: Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, red. P. Kaczmarczyk, M. Okolski, Warszawa 2008.

Hryniewicz J., Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2011, nr 3.

Klaus W., Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy” 2011, nr 1.

Kleczkowska A., Rola „cultural defence” w wymiarze sprawiedliwości karnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, nr 2.

Krzysztofek K., Pogranicza i multikulturalizm w rozszerzonej Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2003, nr 1.

Mamzer H., Wielokulturowość czy wyzwolenie z więzów etnocentryzmu?, „Przegląd Bydgoski” 2001, nr 12.

Pasamonik B., Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu, „Kultura i Społeczeństwo” 2013, nr 3.

Śliz A., Szczepański M.S., Wielokulturowość i jej socjologiczny sens. „Festival Caravan” czy wielokulturowe „Street Party”?, „Studia Socjologiczne” 2011, nr 4.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism