Relacje między organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w świetle Konstytucji Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 roku

Hubet Bąk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.002

Abstrakt


Autor artykułu przybliża czytelnikowi relacje pomiędzy organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w świetle Konstytucji Królestwa Norwegii z dnia 17 maja 1814 roku. Analiza konstytucyjnych uprawnień i obowiązków Króla, Rady Państwa, parlamentu oraz sądów poprzedzona jest wstępem o charakterze historycznym, który ma na celu przybliżenie dziejów Norwegii, patrząc przez pryzmat rozwoju prawa w tym kraju. Relacje pomiędzy organami państwa zostały przedstawione w oparciu o monteskiuszowski trójpodział władzy z uwzględnieniem jej trzech podstawowych zasadach: społecznego podziału władzy, funkcjonalno-organizacyjnego podziału władzy, a także zasady checks and ballances. Autor przybliżył także nowatorskie rozwiązania, które XIX-wieczny ustawodawca norweski zawarł w konstytucji roku 1814, takie jak np. możliwość głosowania korespondencyjnego. Temat opracowany został z uwzględnieniem tła historycznego i kulturowego XVIII i XIX-wiecznej Norwegii.


Słowa kluczowe


konstytucja eidsvollska; Norwegia; trójpodział władzy; władza ustawodawcza; władza wykonawcza; władza sądownicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aschehoug T.H., Norges offentlige ret, bd. 1:

Satsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814, Christiania 1866.

Bereza-Jarociński A., Zarys dziejow Norwegii, Warszawa 1991.

Berg P., Castberg F., Steen S., Arven fra Eidsvoll. Norges Grunnlov, Oslo 1945.

Dyrvik S., Aret 1814, Oslo 2005.

Fure E., Eidsvoll 1814: hvordan grunnloven ble til, Oslo 1989.

Gaca A., Kodeks duński krola Chrystiana V z roku 1683, Toruń 1992.

Grunnloven med forklaringer, red. H. Hartmann, Oslo 1959.

Gunnes E., Norges historie bd. 2: Rikssamling og kristning 800–1177, red. K. Mykland, Oslo 1976.

Jorgensen P.J., Dansk retshistorie, Kobenhavn 1969.

Klementowski M., Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

Konstytucja Królestwa Norwegii, wstęp i tłum. A. Majtan i S. Sagan, Wrocław 1989.

Larsen K., A history of Norway, New York 1950.

Mykland K., Opsahl T., Hansen G., Norges grunnlov i 175 ar, Oslo 1989.

Nordstrom B.J., Scandinavia since 1500, Minneapolis 2000.

Norges gamle lov, rakke 2: 1388–1604, bd. 2: 1448–1482, red. O.A. Johnsen, O. Kolsrud, A. T aranger, Oslo 1934.

Norsk tro og tanke, red. J.E. E bbestad Hansen, bd. 1, Oslo 1998.

Sogner S., Aschehougs Norges historie bd. 6: Krieg og fred 1660–1780, red. K. Helle, Oslo 2005.

Steen S., Det frie Norge 1814, Oslo 1951.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism