Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów – w 220. rocznicę uchwalenia

Jerzy Malec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.007

Abstrakt


Present article concerns an unfading controversy about politico-legal meaning of an act of the Mutual Engagement of Both Nations and its interpretation in the context of the fundamental rights of the Polish-Lithuanian Commonwealth, which were enacted in this times, especially the Constitution of the Third May. The contents of the essay makes an order and sums the long-term discussion on the mentioned act, between proponents and opponents of the thesis, which says, that it means the end of the polish-lithuanian political union. The Author, on the base of the analysis of the historical sources, presents his own view, in which sums previous discussion and tries to fi nally resolve the problem.


Słowa kluczowe


The Mutual Engagement of Both Nations; polish-lithuanian Union; fundamental rights of the Polish-Lithuanian Commonwealth

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardach J., Konstytucja 3 maja a unia polsko-litewska, Przegląd Historyczny 1991, t. LXXXII, z. 3–4.

Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego. Warszawa 1976.

Halecki O., Dzieje unii jagiellońskiej, t. II, Kraków 1919.

Halecki O., L’évolution historique de l’union polono-lithuanienne, Le Monde Slave 1926, nr 5.

Horoszkiewicz R., Instrukcje sejmiku pińskiego z czasów Sejmu Czteroletniego, Ziemia 1927, r. XII, nr 21.

Jućas M.A., Litowskaja szlachta i carizm w XVIII w. Po materialam szlachetskich sejmikov, [w:] Feodalnaja Rossija wo wsemirnoistoriczeskom processe. Sbornik statiej poswiaszcz. J.B. Czerepninu, Moskwa 1972.

Kaczmarczyk Z., Leśnodorski B., Historia państwa i prawa Polski, t. II, Warszawa 1966.

Kamieniecki W., Litwa a Konstytucja 3 maja, Warszawa 1917.

Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. II, Warszawa 1986.

Konopczyński W., Przegląd badań nad dziejami Litwy w XVIII wieku, (1686–1795), [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17–20 września. 1935 r., t. I: Referaty, Lwów 1935.

Kutrzeba S., Unia Polski z Litwą, Lwów 1914.

Leśnodorski B., Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studia historycznoprawne,

Łojek J., Konstytucja 3 maja, Lublin 1981.

Malec J., Problem stosunku Polski do Litwy w dobie Sejmu Wielkiego (1788–1792), Czasopismo Prawno-Historyczne 1982, t. XXXIV, z. 1.

Michalski J., Zagadnienie unii polsko-litewskiej w czasach panowania Stanisława Augusta, Zapiski Historyczne 1986, t. LI, z. 1.

Rostworowski E., „Marzenie dobrego obywatela”, czyli królewski projekt konstytucji, [w:] Legendy i fakty XVIII w., Warszawa 1963.

Smoleński W., Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1896.

Smoleński W., Sprawa stosunku Litwy do Polski na Sejmie Wielkim, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, Lwów 1916.

Uruszczak W., Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966–1795), Warszawa 2010.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism