Przepisy porządkowe na zjazdach elekcyjnych w latach 1587–1674

Tomasz Kucharski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2012.005

Abstrakt


Present article concerns the provisions about the security and order during the election of the king in Both Nations Commonwealth, which were designed to ensure the safe and lawful carrying out election conventions. The purpose of these provisions was guaranteeing: proper organization of the meeting of Legislature (known as The Circle of Knights), correct adoption of foreign envoys and lawful conduct of monarch election. These regulations were prepared to fi ght with the criminal off ences and assurance the legal instruments to cope with problems concerning with functioning security services, building infrastructural facilities and supplying food. The author points at heterogenic nature of provisions of the security and order during the election of the polish kings, which included both procedural as well as substantive rules. Furthermore, substantive rules were related not merely with the criminal provisions, but also the others, similar to present-day regulations, which secure the mass events. The author tries to present the process of preparation and implementation of the provisions about the security and order during the election of the polish kings as one of the main tasks in the process of organization of the election conventions.


Słowa kluczowe


Both Nations Commonwealth; Polish Sejm; free elections; election conventions; provisions about security and order during elections of polish kings; hood courts

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abramski A., A. Huras, Sądy kapturowe (1572–1764). Studium z dziejów sądownictwa i prawa sądowego podczas bezkrólewi w Rzeczpospolitej Szlacheckiej, Sosnowiec 2010.

Bardach J., Sejm doby oligarchii, Kwartalnik Historyczny 1967, z. 2.

Bednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 2008.

Chmielewska M., Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 r., Warszawa 2006.

Chmielewskiej M., Z życia codziennego podczas elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 roku, Sobótka 1996.

Chrapowicki J.A., Diariusz, część druga: lata 1665–1669, oprac. A. Rachuba i T. Wasilewski, Warszawa 1988.

Chrościcki J.A., Pola elekcyjne i ich znaczenie dla rozwoju Warszawy, [w:] Spotkania w willi Struvego. Wykłady o dziedzictwie kultury, red. K.J. Kwiecińska, Warszawa 2001.

Chynczewska-Hennel T., Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.

Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998.

Dzięgielewski J., Sejmy elekcyjne, elektorzy, Pułtusk 2003.

Góralski Z., Encyklopedia urzędów i godności w dawnej Polsce, Warszawa 2000.

Grodziskiego S., Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963.

Gruszecki S., Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów (1572–1573), Warszawa 1969.

Kaczorowski W., Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986.

Olszewski H., Sejm w dawnej Rzeczypospolitej, ustrój i idee, t. I, Poznań 2002.

Pieńkowska A., Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Pułtusk 2010.

Płaza S., Próby reform ustrojowych z czasów pierwszego bezkrólewia 1572–1574, Kraków 1969.

Radziwiłł A.S., Pamiętnik o dziejach w Polsce, przetłum. A. Przyboś i R. Żelewski, Warszawa 1980.

Serczyk W., Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984.

Skrzetuski W., Prawo polityczne narodu polskiego, t. I, Warszawa 1782.

Skrzypietz A., Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009.

Skwarczyński P., Pierwsze trzy wolne elekcje viritim 1573–1587 (zagadnienia wybrane), Teki Historyczne 1959, t. 10.

Sobociński W., Pakta Konwenta, Kraków 1939.

Wagner M., Pole elekcyjne królów polskich na woli (XVI–XVIII w.), [w:] Elekcje królów Polski w Warszawie na Woli. Upamiętnienie pola elekcyjnego w 400-lecie stołeczności Warszawy, red. M. Tarczyński, Warszawa 1997.

Zakrzewski W., Po ucieczce Henryka. Dzieje bezkrólewia 1574–1575, Kraków 1878.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism