Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych

Michał Leciak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.017

Abstrakt


The new law on protection of classifi ed information removed from the Polish legislation the defi nition of state secrets and off icial secrets. In their place, introduced the concept of classifi ed information, where the level of protection depends on the classifi cation given to them. This type of legal defi nitions are defi ned as evaluative and vague, which can lead to numerous irregularities. The more that the new law does not provide the appropriate mechanisms of control. The consequence of the accepted model of the protection of classifi ed information is a dependency of making a crime defi ned under Articles 265 and 266 of the Criminal Code from the fact whether the disclosed information had a confi dentiality clause.


Słowa kluczowe


amendment to an act; disclosure of information; classifi ed information; state secret; off icial secret; confi dentiality clause; criminal liability

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burzyński P., Tajemnica państwowa jako przedmiot ochrony regulacji prawnokarnej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2002, nr 1.

Czarny-Drożdżejko E., Dziennikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego komunikowania, Prace Instytutu Własności Intelektualnej UJ, z. 90, Kraków 2005.

Hoc S., Kilka uwag dotyczących przestępstwa z art. 265 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2003, nr 4.

Kunicka-Michalska B. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. III, red. A. Wąsek, Warszawa 2005.

Leciak M., Definicja legalna tajemnicy państwowej oraz tajemnicy służbowej w świetle przepisów Konstytucji RP, Studia Iuridica Toruniensia 2009, nr 5.

Leciak M., Tajemnica państwowa i jej ochrona w prawie karnym materialnym i procesie karnym, Toruń 2009.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.

Piórkowska-Flieger J. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2008.

Szewc T., Ochrona informacji niejawnych. Komentarz, Warszawa 2007.

Szkudlarek P., Ustawa o ochronie informacji niejawnych a prawa obywateli, Państwo i Prawo 2000, nr 7.

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1998.

Wróbel W., Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, nr 1.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism