Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego

Kinga Bączyk-Rozwadowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.013

Abstrakt


A patient’s consent is the legal basis for any medical intervention only when it is preceded by the appropriate information given to the patient by a doctor (informed consent). The doctor’s duty to inform and the corresponding right of the patient to receive information is embodied in deontological codes, many international documents and resolutions as well as in domestic statutes, of which the most important is the Law of Doctor’s and Dentist’s Profession of 1996 (Article 31) and the Act of Patients’ Rights and Patients’ Ombudsman of 2008 (Article 9). According to the law, information given to a patient (or, in the case where he is unable to receive it, to his legal representative or a competent “close person”) should be clear, transparent, understandable for a certain patient (as a layperson) and communicated in a suitable (proper) time before the treatment. The scope and object of information is very broad, since doctor is obliged to inform a patient about his health condition, suggested and possible diagnostic and treatment methods, foreseeable consequences of their application or omission, results of treatment and prognoses for the future. The information should comprise, as a rule, only the normal (typi- cal, ordinary) risks and side eff ects which may appear in the case of a certain patient. However, a patient has “a right to know the truth” and on his request, the doctor should provide him with full information, including also all the extraordinary consequences and complications that appear very rarely (exceptionally). The doctor who by his fault infringes patient’s right to be informed may bear civil liability for non-pecuniary loss on the grounds of Article 4 of the Act of Patients’ Rights and Patients’ Ombudsman. The burden of proof of having performed the obligation to inform rests on a doctor (Article 6 of the Civil Code). He must then prove that the information granted by him on the risks and consequences of the treatment served as a basis for the patient’s consent to particular medical intervention or its refusal.


Słowa kluczowe


patient’s autonomy; right to be informed; duty to inform; medical treatment; informed consent; typical risks of a medical intervention; civil liability; compensation; damages; non-pecuniary loss

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boratyńska M., Konieczniak P., Prawa pacjenta, Warszawa 2001.

Drozdowska U., Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, Warszawa 2007.

Dudzińska A., Wymagana informacja udzielana pacjentowi, PiP 2008, nr 8.

Dukiet-Nagórska T., Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, PiM 2000, nr 6–7.

Gibiński K., Rybicka J., Dylematy świadomej zgody, Polski Tygodnik Lekarski 1994, nr 25–26.

Guzowska M., Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jako jedno z praw przysługujące w procesie leczenia, PS 2009, nr 9.

Karkowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2004.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.

Magdzik W., Wirusowe zapalenie wątroby typu „B” jako zakażenie szpitalne, [w:] Profi laktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Materiały Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej, Warszawa 1997.

Nesterowicz M., Charakter prawny wykonywania zawodu pielęgniarki i odpowiedzialność cywilna za wyrządzone przez nią szkody, PiM 2003, nr 13.

Nesterowicz M., Kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność lekarza za zabieg leczniczy, Warszawa–Poznań 1972.

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2010.

Rejman G., Odpowiedzialność karna lekarza, Warszawa 1991.

Safjan M., Prawo i medycyna. Ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny, Warszawa 1998.

Sośniak M., Cywilna odpowiedzialność lekarza, wyd. I, Warszawa 1968.

Sośniak M., Zagadnienie zgody pacjenta na badania radiologiczne ze śródnaczyniowym stosowaniem środków cieniujących, Polski Przegląd Radiologiczny i Medycyny Nuklearnej 1971, nr 6.

Sośniak M., Znaczenie zgody uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1959, z. 6.

Śliwka M., Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, wyd. II, Toruń 2010.

Świderska M. [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta. Komentarz, red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009.

Świderska M., Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism