Doktryna frustration of contract w prawie angielskim

Monika Wałachowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.012

Abstrakt


This article presents the basis and practical uses of frustration of contract doctrine under English law. This concept sets up rules as to the eff ect of a change of circumstances to the binding contract. Frustration is opposite to the pacta sunt servanda concept. The Author analyses a great number of cases to show the practical dimension of the doctrine and the rules stemming out of it. When the unforeseen and unforeseeable circumstances appear after the contract has been concluded the contract is “frustrated” by the operation of law (ex lege). English case law contains many rules of interpretation of frustration by which we can come to some conclusions as to the dimension and fi elds of application of this doctrine. First of all not all the circumstances appearing after the conclusion of a contract my “frustrate” it. The event must be of such a nature that it changes the signifi cance of a contract, that if it had not appeared the party would have been obliged to perform something radically diff erent than stated in the contract. Apart from that frustration of contract does not apply to all kinds of contracts (i.e. some charter contracts or some sale of goods contracts). The article also presents the Law Reform (Frustrated Contract) Act of 1943. This Act provides for rules as to the adjustment of rights and liabilities of parties to frustrated contract. It was introduced as the case law and rules provided for in the precedents were considered insuff icient. In the end the Author compares frustration with clausula rebus sic stantibus, set forth in e.g. Polish Civil Code. The article also presents shortly some international standard rules (i.e. Principles of European Contract Law) which also deal with the eff ect of change of circumstances to the contract.


Słowa kluczowe


frustration of contract; contract law; English law; change of circumstances; rebus sic stantibus; case law

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atiyah P.S., An Introduction to the Law of Contract, Oxford, 1989

Brzozowski A. [w:] Kodeks cywilny, tom I. Komentarz do art. 1–44911, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2008.

Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania w prawie polskim (na tle prawa niektórych państw obcych), Warszawa 1992.

Brzozowski A., Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania [w:] System prawa prywatnego, tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2009.

Czech B. [w:] H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzkowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem. Tom II, art. 353–1088, Warszawa 2005.

Gawlik Z., Klauzula rebus sic stantibus w znowelizowanym kodeksie cywilnym, NP 1990, nr 10–12.

Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Niemożliwość świadczenia następcza, SPE 1970, nr 4.

Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2006.

Miller A., Niektóre problemy wpływu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomości, PUG 2005, nr 7.

Mróz T., O wykonywaniu świadczeń pieniężnych w warunkach zmiany okoliczności, Palestra 2000, nr 2–3.

O’Sullivan J., J. Hilliard J., The Law of Contract, Oxford 2006.

Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.

Pode J., Textbook on Contract Law, Oxford 2006.

Radwański Z., A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2008.

Rajski J., Z problematyki funkcjonowania zasady pacta sunt servanda i klauzuli rebus sic stantibus we współczesnym klimacie gospodarczym, PPH 2010, nr 3.

Robaczyński W., Powrót klauzuli rebus sic stantibus, Palestra 1991, nr 11–12.

Robaczyński W., Z problematyki gospodarczej niemożliwości świadczenia, KPP 1993, nr 2.

Robaczyński W.¸ Sądowa zmiana umowy¸ Warszawa 1998.

Skąpski J., Wpływ zmiany stosunków na zobowiązanie – klauzula rebus sic stantibus, [w:] Studia z prawa zobowiązań, Warszawa–Poznań 1979.

Smyk M., Klauzula rebus sic stantibus a tzw. gospodarcza niemożliwość świadczenia, Mon. Prawn. 2001, nr 14.

Stone R., The Modern Law of Contract, London 2005.

Szumański A., Ochrona prawna strony umowy dotkniętej skutkami zmiany okoliczności (analiza prawnoporównawcza), PiP 1994, nr 7–8.

Treitel G.H., Frustration and Force Majeure, London 1994.

Tropaczyński A., Gospodarcza niemożliwość świadczenia, PS 2004, nr 3.

Whincup M.H. [w:] ContractLaw in Practice. The English System with Scottish, Commonwealth, and Continental Comparison, ed. by M.H. Whincup, Kluwer 2006.

Wiśniewski T. [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia, zobowiązania. Tom 1, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2007.

Wojewoda M., Jeszcze o sądowej kontroli żądania zapłaty odsetek umownych, PS 2000, nr 1.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism