Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.)

Agnieszka Bień-Kacała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2010.014

Abstrakt


This article considers the meaning of the two amendments of the Polish People’s Republic constitution dated of 1989. The fi rst one was adopted in April while the second one in December the same year. The Author says that the amendment of the 29th December 1989 should be recognized as a revision of the constitution. At that time the political system of the state was changed. Poland was no longer a socialist state and became a democratic one, ruled by the law and implementing the principles of social justice. “Round table agreements” and parliamentary elections held in June 1989 were in the grounds of the democratic changes. Poland experienced a state system revolution. Some evolutionary methods were applied then. Together with a new democratic system, a civil society was born in Poland.


Słowa kluczowe


amendment of constitution; revision of constitution; political system transformation; civil society

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.

Chmaj M., Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1996.

Garlicki L., Aksjologiczne podstawy reinterpretacji konstytucji, [w:] 20 lat transformacji ustrojowej w Polsce, materiały konferencyjne, 51. Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa, 19–21 czerwca 2009 r.

Gdulewicz E., Demokratyczne ustroje państwowe. Różnorodność koncepcji i rozwiązań, [w:] Doktrynalne podstawy demokracji konstytucyjnej, red. J. Malarczyk, tom III, Lublin 1996.

Graczyk R., Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory, Kraków 1997.

Hollander P., O niezmienności materialnego jądra konstytucji, Przegląd Legislacyjny 2007, nr 1.

Jarosz J., Zmiana konstytucji – czy zmiany w konstytucji, Państwo i Prawo 1987, nr 11.

Kierończyk P., Ustroj państwa, [w:] Leksykon prawa konstytucyjnego, 100 podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010.

Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922.

Mojak R. [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2007.

Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1961.

Skrzydło W., Zasady ustroju politycznego i gospodarczego Rzeczypospolitej, [w:] Ustrój polityczny i gospodarczy współczesnej Polski, red. W. Skrzydło, t. IV, Lublin 1996.

Sokolewicz W., Kwietniowa zmiana Konstytucji, Państwo i Prawo 1989, nr 6.

Sokolewicz W., O gradacji zmian konstytucji, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.

Sokolewicz W., Rozdział XII. Zmiana konstytucji, art. 235, uwaga 2, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, red. L. Garlicki, Warszawa 2001.

Sokolewicz W., Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne (Uwagi na tle ustawy z 29 XII 1989 o zmianie Konstytucji), Państwo i Prawo 1990, nr 4.

Szmulik B., Ustrój polityczny, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.

Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2009.

Wyrzykowski M., Konstytucja negocjacji i kompromisu, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament, studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism