Współczesny paradygmant nadzrzędności konstytucji

Aleksandra Kustra

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2008.008

Abstrakt


*

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bałaban A., Prawo konstytucyjne porównawcze, Kraków 2004.

Banaszak B., Preisner A., Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992.

Galster J., Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej RFN, Toruń 1995.

Jarosz Z., Zawadzki S., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1987.

Maciąg Z., Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech, Kraków 1995.

Masternak-Kubiak M., Ratyfikowana umowa międzynarodowa a normy konstytucyjne, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński, B. Banaszak, Wrocław 1997.

Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego, „PiP” 1994, z. 4.

Opałek K., Ziembiński Z., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

Płeszka K., Hierarchia w systemie prawa, Kraków 1988.

Teubner G., Konstytucjonalizm społeczny. Alternatywa dla teorii konstytucyjnej nakierowanej na państwo, Ius et Lex 2004.

Wronkowska S., Zamknięty system źródeł prawa oraz dostosowanie prawa do wymogów Konstytucji RP, [w:] Konferencja naukowa. Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999.

Zalasiński T., W sprawie pojęcia konstytucyjnej zasady prawa, „PiP” 2004, z. 8.

Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
ISSN 1689-5258 (print)
ISSN 2391-7873 (online)

Partnerzy platformy czasopism