„Obywatel Kraju” – życie i działalność Romana Skirmunta

Roman Jurkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2019.2.09

Abstrakt


Artykuł przedstawia stan badań w polskiej i białoruskiej historiografii nad postacią i działalnością Romana Skirmunta i jest związany z ukazaniem się książki Aleksandra Smaljanczuka: Раман Скирмунт (1868–1939). Жыццяпiс грамадзянiна краю (Мiнск 2018). Autor, poprzez omówienie najistotniejszych elementów tej monografii i oryginalnych metod jej napisania, przybliża postać tego wybitnego polityka ziemiańskiego, który w miłości do kraju rodzinnego łączył w sobie polskość i białoruskość jako dwa integralne elementy swojej osobowości.

Słowa kluczowe


Roman Skirmunt; polityk krajowiec; stan badań; pierwsza biografia naukowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardach J., O świadomości narodowej Polaków na Litwie i Białorusi w XIX–XX wieku, w: idem, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 191–246.

Biografistyka we współczesnych badaniach historycznych. Teoria i praktyka, red. J. Kolbuszewska, R. Stobiecki, Łódź 2017.

Jurkiewicz J., Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905–1922, Poznań 1983.

Jurkowski R., Sukcesy i porażki. Ziemiaństwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Państwowej i Rady Państwa 1906–1913, Olsztyn 2009.

Jurkowski R., Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza, Warszawa 2001.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010.

Szpoper D., Gente Lithuana, natione Lithuana. Myśl polityczna i działalność Konstancji Skirmuntt (1851–1934), Gdańsk 2009.

Смалянчук A., Крaёвая iдея ў беларускай гiсторыi. Зборнiк навуковых артыкулаў, Мiнск 2017.

Смалянчук A., Палякi Беларусi i Лiтвы ў ревалюцыi 1905–1907 гг., Гародня 2000.

Смалянчук A., Памiж краёвасцю i нацыянальнай iдэяй. Польскi рух на беларускiх i лiтоўских землях 1864 – люты 1917 г., Санкт Пецябург 2004.

Шабуня К., Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905– 1907 гг., Минск 1962.


Partnerzy platformy czasopism