Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej https://apcz.umk.pl/SDR <p><span class="ff3 fc0 fs12 ">To uznane w kraju i zagranicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. Publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów. Zapraszamy do współpracy historyków, politologów, kulturoznawców, socjologów oraz innych badaczy Rosji, Bałkan oraz Europy Środkowej i Wschodniej.</span></p> <p><span class="ff3 fc0 fs12 ">"Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" przypisano do dyscyplin: historia, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji.</span></p> pl-PL sdr@ihpan.edu.pl (Daniel Boćkowski - redaktor prowadzący) greg@umk.pl (Grzegorz Kopcewicz) Tue, 28 Feb 2023 08:15:43 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wytyczne dla autorów https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42848 Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42848 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zasady recenzowania artykułów https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42849 Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42849 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42850 Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42850 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Kosowska lecznica Apolinarego Tarnawskiego w doniesieniach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (XIX/XX w.) https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42837 <p>Artykuł prezentuje sylwetkę polskiego higienisty Apolinarego Tarnawskiego (1851–1943) oraz obraz prowadzonego przez niego zakładu przyrodoleczniczego w Kosowie na Pokuciu (1893–1914), prezentowany na łamach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych na przełomie XIX i XX w., m.in. „Naszych Zdrojów”, „Przeglądu Zdrojowego”, „Przeglądu Zdrojowo-Kąpielowego”, „Przeglądu Zdrojowego i Turystycznego”, „Przeglądu Zdrojowo-Kąpielowego i Turystycznego”, „Przewodnika Kąpielowego”, „Zdroju Ciechocińskiego”, „Kuriera Ciechocińskiego”. Zakład Tarnawskiego uważany był za kresową szkołę higieny, stosowano w nim naturalne i innowacyjne w tym okresie sposoby leczenia: świeże powietrze, ruch i dietę jarską.</p> Renata Bednarz-Grzybek Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42837 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Zmiany własnościowe jako aspekt polityki narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w świetle dziejów majątku państwowego Dubnica https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42839 <p>Artykuł prezentuje politykę narodowościową władz rosyjskich i polskich w oparciu o prawne ograniczenia w posiadaniu własności ziemskich. Przedmiotem badania są zmiany własnościowe zachodzące w państwowym majątku Dubnica w latach 1865–1939. Główny cel pracy stanowi analiza efektywności wdrażania przepisów prawnych przez władze rosyjskie i polskie z zamiarem zwiększenia stanu posiadania. Autor porównuje i ocenia metody polityki własnościowej prowadzonej przez obydwa państwa w oparciu o obrót handlowy majątkiem Dubnica.</p> Janusz Danieluk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42839 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Augustinas Voldemaras i stosunki radziecko-litewskie w latach 1926–1929 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42840 <p>Praca opisuje relacje radziecko-litewskie w latach 1926–1929 na podstawie sprawozdań radzieckiej misji dyplomatycznej w Wilnie. Władze w Moskwie zainteresowane były sytuacją wewnętrzną Litwy, narastającymi napięciami pomiędzy Augustinasem Voldemarasem i Antanasem Smetoną oraz skomplikowanymi relacjami między Wilnem i Warszawą.</p> Aleksandr I. Rupasow Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42840 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Obraz Polesia w publikacjach wydanych przez Koło Krajoznawcze Uczniów Gimnazjum Państwowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pińsku https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42841 <p>Artykuł jest próbą przedstawienia publikacji wydawanych przez Koło Krajoznawcze Uczniów Gimnazjum Państwowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pińsku w drugiej połowie lat trzydziestych na tle działań krajoznawczych i regionalnych. Analiza tekstów stała się punktem wyjścia do nakreślenia sposobu postrzegania ludności Polesia przez młodzież i skłoniła do refleksji nad zależnościami edukacji i wychowania od polityki kresowej kreowanej przez państwo.</p> Jolanta Załęczny Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42841 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Josipa Broza-Tity stosunek do religii https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42842 <p>Artykuł poświęcony jest stosunkowi Josipa Broza-Tity do religii. Na podstawie głównie literatury oraz przemówień dokonana została analiza okoliczności, które ukształtowały światopogląd jugosłowiańskiego przywódcy. Omówiono sposób, w jaki traktował kwestię religii w rządzonej przez siebie partii komunistycznej, jako dowódca partyzantów w czasie wojny oraz głowa państwa.</p> Paweł Wawryszuk Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42842 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Historiozoficzna interpretacja rewolucji październikowej w myśli społeczno-politycznej Slavoja Žižka https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42843 <p>Artykuł prezentuje interpretację rewolucji październikowej w pismach społeczno-politycznych Slavoja Žižka. Myśliciel ten analizuje wydarzenia rewolucji 1917 r. w kontekście historiozoficznym. W rozważaniach posługuje się on pojęciami z zakresu filozofii dziejów Hegla oraz Marksa. Interpretacja Žižka przedstawiona została w pięciu krokach, w których zobrazowano najważniejsze elementy koncepcji.</p> Sławomir Drelich Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42843 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Tworzenie systemu władzy terytorialnej w Drugiej i w Trzeciej Rzeczypospolitej. Analiza porównawcza https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42844 <p>Artykuł dotyczy problematyki budowy systemu samorządu terytorialnego w II i III RP. Przedstawiono zarys rozwoju władzy lokalnej jako formy administracji publicznej w Europie końca XIX w. i początku XX w. Na tym tle omówiono pokrótce sytuację w tym zakresie na ziemiach polskich pod zaborami przed odzyskaniem niepodległości. Następnie opisano proces legislacyjny prowadzący do ukonstytuowania administracji samorządowej II i III RP, z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych i społecznych obydwu okresów. Na koniec podsumowano przebieg tworzenia systemu władzy terytorialnej w obu przypadkach w ujęciu komparatywnym.</p> Marek Jakubiak Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42844 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 Recenzje https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42847 Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42847 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 „Notatki w sprawie ukraińskiej” Romana Knolla z grudnia 1917 r. https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42845 <p>W artykule prezentowany jest mało znany memoriał z grudnia 1917 r., sporządzony przez czołowego działacza Polskiej Centrali Demokratycznej na Rusi, późniejszego wybitnego dyplomatę, Romana Knolla. Autor przedstawił w nim syntetyczną ocenę wydarzeń rewolucyjnych nad Dnieprem i zarysował program działań odradzającego się państwa polskiego wobec Ukrainy. Myśli zawarte w tym dokumencie, rozwijane przez Knolla w następnym okresie, wywarły istotny wpływ na formułowanie się założeń polityki wschodniej obozu piłsudczykowskiego.</p> Jan Jacek Bruski, Mariusz Korzeniowski Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42845 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100 „Pamiętnik Mieczysłowasa Dławidudauskasa organisty z Koźliszek i delegata na konferencję litewską w Wilnie w Septembrze R.P. 1917 spisany 3 XI 1917” https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42846 <p>Rozpowszechniany w Wilnie w środowisku polskiej inteligencji tekst satyryczny stylizowany na pamiętnik uczestnika Zjazdu Litewskiego, Mieczysłowasa Dławidudauskasa, organisty z Koźliszek, w którym opisana została sytuacja w kontrolowanym przez Niemców Wilnie w trakcie kształtowania podwalin państwowości litewskiej.</p> Joanna Gierowska-Kałłaur Prawa autorskie (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://apcz.umk.pl/SDR/article/view/42846 Tue, 28 Feb 2023 00:00:00 +0100