Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, sierpień/wrzesień 1939 – czerwiec 1941 roku. Amerykański bilans zysków i strat współpracy ze Związkiem Sowieckim

Ewa Cytowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SDR.2013.10

Abstrakt


W dziejach stosunków amerykańsko‑sowieckich okres od września 1939 do 22 czerwca 1941 r. jest szczególny. Po przełomowych zmianach na kontynencie euroazjatyckim, podpisaniu paktu Ribbentrop‑Mołotow (23 VIII 1939 r.) i zawarciu sowiecko‑japońskiego zawieszenia broni (16 IX 1939 r.) Stany Zjednoczone znalazły się w całkowicie nowej sytuacji geopolitycznej. Najtrudniejszym problemem stało się ułożenie stosunków ze związkiem sowieckim. Mimo fundamentalnych różnic – politycznych i ideologicznych – Stany Zjednoczone usilnie zabiegały o nawiązanie dialogu z Moskwą. Najpierw liczyły na rozluźnienie sojuszu niemiecko‑sowieckiego, później, w obliczu narastającego zagrożenia ze strony Japonii, poszukiwały poważniejszego porozumienia. Rozwijając kontakty z Moskwą, strona amerykańska dysponowała poważnymi instrumentami nacisku. Była to polityka handlowa, którą posługiwano się w celu zachęcania Moskwy do współpracy. W Waszyngtonie odnotowano pewne sukcesy, udało się bowiem powstrzymać Moskwę od przystąpienia do Paktu Trójstronnego (27 IX 1940 r.). Ostatecznie jednak próby porozumienia czy rozwiązania współpracy politycznej z Moskwą okazały się nieskuteczne. W przeddzień ataku niemieckiego na ZSRR zdecydowano zrewidować dotychczasowy kurs.

Słowa kluczowe


stosunki amerykańsko‑sowieckie; II wojna światowa; polityka USA wobec III Rzeszy; współpraca gospodarcza USA i ZSRR w czasie II wojny światowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cytowska‑Siegrist E., Stany Zjednoczone i Polska 1939‑1945, Warszawa 2013.

Dallin D. J., Soviet Russia’s Foreign Policy 1939‑1942, New Haven 1942.

Dunn J. J., Caught between Roosevelt and Stalin. America’s Ambassadors to Moscow, Lexington KN 1998.

Feis H., The Road to Pearl Harbor. The Coming of the War between the United States and Japan, Princetown University Press 1950.

Grew J. C., Ten Years in Japan. A Contemporary Record Drawn from the Diaries and Private and Official Papers of Joseph G. Grew, United States Ambassador to Japan, 1932‑1942, Simon and Schuster, New York 1944.

Hull C., The Memoirs of Cordell Hull, vol. I, London 1948.

Langer W. L., S. E. Gleason, Challenge to Isolation, 1937‑1940, Washington 1952.

Langer W. L., S. E. Gleason, The Undeclared War, 1940‑1941, Council on Foreign Relations by Harper, New York 1953.

Marczewska‑Zagdańska H., Stany Zjednoczone a wojna sowiecko‑fińska 1939‑1940, „Dzieje Najnowsze” nr 2, 2005.

Rauch B., Roosevelt from Munich to Pearl Harbor. A Study in the Creation of a Foreign Policy, New York 1950.

Ulam A. B., Expansion and Coexistance. Soviet Foreign Policy, 1917‑73, (Second edtion), New York, Chicago 1974.


Partnerzy platformy czasopism