Rosyjska recepcja twórczości Olgi Tokarczuk. Ustalenia wstępne

Katarzyna Jastrzębska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2020.010

Abstrakt


Artykuł poświęcono rosyjskiej recepcji prozy Olgi Tokarczuk z zastrzeżeniem, że z uwagi na dynamikę sytuacji, to znaczy zwiększające się zainteresowanie pisarstwem polskiej noblistki, są to ustalenia o charakterze wstępnym. W artykule zreferowano poglądy, opinie, oceny, analizy i interpretacje autorstwa rosyjskich literaturoznawców, krytyków literackich i tłumaczek utworów Olgi Tokarczuk na język rosyjski. Przytoczono w tym kontekście poglądy między innymi: Iriny Adelgejm, Tatiany Izotowej, Jeleny Rybakowej, Jeleny Fanajłowej, Marii Zakruczenko, Siergieja Sirotina.

Słowa kluczowe


przekład; rosyjska recepcja; krytyka literacka; Olga Tokarczuk; Irina Adelgejm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adelgejm I., 1997, Igry w kotoryje igrajet pisatiel. Pisatel, kotoryj igrajet w igry, „Inostrannaja litieratura”, 11 [Адельгейм И., 1997, Игры, в которые играет писатель. Писатель, который играет в игры, „Иностранная литература”, 11] https://magazines.gorky.media/inostran/1997/11/ igry-v-kotorye-igraet-pisatel-pisatel-kotoryj-igraet-v-igry.html (dostęp: 5.01.2020).

Adelgejm I., 2018, Psichołogija poetiki: autopsichotierapiewticzeskije funkcyi chudożestwiennogo tieksta (na matieriale polskoj prozy 1990–2010-ch gg.), Moskwa [Адельгейм И., 2018, Психология поэтики: аутопсихотерапевтические функции чудожественного текста (на материале польской прозы 1990 – 2010-х. гг., Москва].

Adelgejm I., 2019, Olga Tokarczuk – biezusłowno ≪moj≫ awtor, [Адельгейм И., 2019, Ольга Токарчук – безусловно ≪мой≫ автор], https://culture. pl/ru/article/irina-adelgeym-olga-tokarchuk-bezuslovno-moy-avtorintervyu (dostęp: 5.02.2020).

Aleksandrow N., 2009, Radio Echo Moskwy, [Александров Н., 2009, Радио Эхо Москвы] https://echo.msk.ru/programs/books/636318-echo/ (dostęp: 5.02.2020).

Audycja radiowa Nobiel Olgi Tokarczuk, na antenie radia Swoboda (wideorejestracja), 2019, https://www.svoboda.org/a/30256836.html (dostęp: 10.02.2020).

Fanajłowa J., 2019, Nobiel Olgi Tokarczuk (оbsużdajut pieriewodczicy Irina Adielgiejm i Tatjana Izotowa, kritik Jelena Rybakowa) [Е. Фанайлова, 2019, Нобель Олги Токарчук (обсуждают переводчицы Ирина Адельгейм, Татьяна Изотова, критик Елена Рыбакова)], https://www.svoboda. org/a/30256836.html (dostęp: 15.01.2020).

Grzenkowicz M., 2018, Redakcja „Nowej Polszy” zwolniona, Rosjanie protestują. Co dalej z cenionym pismem powstałym z inicjatywy Giedroycia?, „Gazeta Wyborcza”, 15.10.2018.

Iwancow W., 2007, Lingwopoetika pierwogo abzaca litieraturnogo proizwiedienija (powiestʹ Władimira Makanina „Łaz”) [Иванцов В., 2007, Лингвопоэтика первого абзаца литературного произведе- ния (повесть Владимира Маканина „Лаз”], [w:] Szkoła moskiewska w literaturze rosyjskiej, P. Fast, K. Jastrzębska, A. Mrozek (red.), Częstochowa, s. 75–82.

Krajewska M., 2012, Gdańsk – Moskwa – Krakow. Spotkania z Ksenią Starosielską, „Przekładaniec” 26, s. 53–67.

Krajewska M., Adelgejm I., 2019, Wspomnienie o Kseni Starosielskiej, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 14, s. 437–439.

Rasińska-Bobr A., Wojciechowska E., Kaluta I., 2019, Ksiażki Olgi Tokarczuk na świecie, http://stl.org.pl/ksiazki-olgi-tokarczuk-na-swiecie/ (dostęp: 12.02.2020).

Sirotin S., 2019, Koczewniki 21 wieka, „Urał”, 6 [Сиротин С., 2019, Кочевники 21 века „Урал“, 6], http://uraljournal.ru/work-2019-6-2070 (dostęp: 3.02.2020).

Starosielska K., 2008, Tłumaczę to, co lubię, „Gazeta Wyborcza”, 7.06.2008.

Szostak V., 2019, Olga Tokarczuk jedne z pierwszych opowiadań pod swoim nazwiskiem publikowała w Poznaniu. Przeczytaj „Numery”!, „Gazeta Wyborcza”, dodatek lokalny Poznań, 12.10.2019.

Utkina S., Kozierienko (Justowa) P., Mirkies-Radziwon A., 2019, Czutkij powiestwowatiel. Fragmienty nobielewskoj lekcyi Olgi Tokarczuk [Уткина С., Козеренко (Юстова) П., Миркес-Радзивон А., 2019, Чуткий повествователь. Фрагменты нобелевской лекции Ольги Кокарчук], https://culture.pl/ru/article/chutkiy-povestvovatel-fragmenty-nobelevskoy- lekcii-olgi-tokarchuk (dostęp: 15.02.2020).

Wrobel A., 2019, W Moskwie dyskusja o tworczości Tokarczuk i literackim Noblu, https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/w-moskwie-dyskusja-o-tworczoscitokarczuk- i-literackim-noblu (dostęp: 17.02.2020).

Zakruczenko M., 2019, Prakticzeskoje rukowodstwo k biegstwu, „Drużba narodow” [Закрученко М., Практическое руководство к бегству, „Дружба народов”], https://magazines.gorky.media/druzhba/2019/6/ prakticheskoe-rukovodstvo-k-begstvu.html. 2019/6 (dostęp: 5.01.2020).
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism