Przekład tekstu silnie nacechowanego intertekstualnie – o własnym tłumaczeniu książki Filozofować w nieskończoność Marcela Conche’a

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2020.004

Abstrakt


Analiza w niniejszym artykule poświęcona jest zagadnieniu intertekstualności w przekładzie na przykładzie książki Marcela Conche’a Filozofować w nieskończoność, która jest silnie nacechowana intertekstualnie. Wśród sygnałów intertekstualnych obecnych w tekście wymienić należy: cytaty, rozróżnienia typograficzne, dedykacje, atrybucje oraz różnego rodzaju nawiązania do innych autorów, m. in. zależności tematowe, stylistyczne czy ideowe. Zasadnicze stawiane w pracy pytanie dotyczy ewentualnej trudności w dostrzeżeniu przez tłumacza wskaźników intertekstualnych w oryginale i zachowaniu ich w przekładzie. Przeprowadzona analiza dotyczy w głównej mierze nawiązań do Prób Michela de Montaigne’a.


Słowa kluczowe


intertekstualność; przekład; wskaźniki intertekstualne; Marcel Conche; Filozofować w nieskończoność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Conche M., 2005, Philosopher a l’infini, Paris.

Conche M., 2007, Filozofować w nieskończoność, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty.

Bednarczyk A. 2000, Różnice strategii (aspekt intertekstualny w oryginale i przekładzie literackim), [w:] Komparatystyka literacka a przekład, P. Fast, K. Żemła (red.), Katowice, s. 157–172.

Bobowska-Nastarzewska P., 2009, O intertekstualności na przykładzie własnego tłumaczenia książki Paula Ricoeura „Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna”, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, 5, s. 53–68.

Borowy W., 1921, O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków.

Boy-Żeleński T., 2002, Od tłumacza, [w:] M. de Montaigne, Próby. Wybór, Warszawa, s. 7–50.

de Beaugrande R.-A., Dressler W. U., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, tłum. A. Szwedek, Warszawa.

de Montaigne M., 1985, Próby I, tłum. T. Boy-Żeleński, Warszawa.

Dobrzyński J. i inni (red.), Wielki słownik francusko-polski, t. 1, 1980, Warszawa.

Genette G., 1982, Palimpsestes. La litterature au second degre, Paris.

Lanson G., Tuffrau P., 1965, Okres uspokojenia. Montaigne, [w:] G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa, s. 114–123.

Kaźmierczak M., 2012, Przekład w kręgu intertekstualności, Warszawa.

Majkiewicz A., 2008, Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu. Wczesna proza Elfriede Jelinek, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism