Rola czasopism literackich w kształtowaniu obrazu literatury obcej. Przypadek literatury quebeckiej w Polsce

Joanna Warmuzińska-Rogóż

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.017

Abstrakt


Nieznana szerzej w Polsce literatura quebecka przedstawiona została kompleksowo w jedynym dotychczas wydanym numerze „Literatury na Świecie” (1984), poświęconym w całości literaturze Belle Province. Niniejsza analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają współcześnie czasopisma publikujące przekłady literatury obcej i jak dalece wpływają na kreowanie jej obrazu. Szczególnie ważne jest to, że ukazują daną literaturę w szerszym kontekście, drukując także teksty kulturo- i literaturoznawcze. Tak skonstruowane czasopismo literackie przybliża zatem daną literaturę, tworząc jednocześnie jej obraz w oczach czytelników wywodzących się z kultury docelowej.


Słowa kluczowe


przekład literacki; kultura; kontekst kulturowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dialog 1979, luty, nr 2.

Dialog 1990, sierpień, nr 8.

Dialog 1994, listopad, nr 11.

Fraisse, E.,1997, Les anthologies en France, Paris.

Heistein, J. (red.), 1985, Antologia poezji Quebeku/Anthologie de la poesie quebecoise, Wrocław.

Jakubowska-Cichoń, J., 2013, „La litterature canadienne dans la revue polonaise Literatura na Świecie (1971–2010)”, [w:] Vers la Reciprocite: Echanges litteraires entre le Canada, la Pologne, la Republique tcheque et la Roumanie, A. Whitfield (red.), Montreal.

Jarosz, K., Warmuzińska-Rogoż, J., 2011, Antologia współczesnej noweli quebeckiej, Katowice.

Kwaterko, J., 2003, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Kraków.

Legeżyńska, A., 1999, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa.

Literatura na Świecie 1984, nr 7 (156).

Literatura na Świecie 1998, nr 4–5, (321–322).

Risterucci-Roudnicky, D., 2008, Introduction a l’analyse des oeuvres traduites, Paris.

Robin, R., 2001, „Biały koń Lenina”, przekł. B. Szwarcman-Czarnota, [w:] Midrasz, nr 3/47.

Robin, R., 2000, „Gratok. Język życia i język śmierci”, przekł. B. Szwarcman- -Czarnota, [w:] Midrasz, nr 9/41.

Robin, R., 2005/2006, „Nieznany dybuk”, przeł. P. Sadkowski, [w:] Kwartalnik Literacki TEKA, nr 5–6.

Semujanga, J., 1991, „Le role des revues litteraires et des maisons d’edition dans la specification de la (des) litterature(s) de l’Afrique subsaharienne francophone”, [w:] Etudes litteraires, vol. 24, no 2, s. 99–112.

Skibińska, E., 2009, „Gabrielle Roy et la Pologne: raisons d’une absence”, [w:] L’echo de nos classiques. Bonheur d’occasion et Two solitudes en traduction, A. Whitfied (red.), Ottawa.

Tokarz, B., 2010, Spotkania. Czasoprzestrzeń przekładu artystycznego, Katowice.

Twórczość 1978, nr 6/395.

Warmuzińska-Rogoż, J, 2011, „Kanoniczne dzieła literatury quebeckiej w języku polskim”, [w:] Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, I. Kasperska, A. Żuchelkowska (red.), Poznań.

Warmuzińska-Rogoż, J., 2012, „Antologia a przekład: między wyborem autora, redaktora i tłumacza (na przykładzie literatury quebeckiej w Polsce)”, [w:] Między oryginałem a przekładem, A. Bednarczyk, J. Brzozowski (red.), Kraków, s. 255–273.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism