Barokowy uniwersalizm? (łaciński utwór Gwilhelma Stanihursta w polskim przekładzie Krzysztofa Zawiszy)

Ewa Kaczyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2014.009

Abstrakt


Analiza według metody A. Bermana polskiego przekładu łacińskiego utworu Gwilhelma Stanihursta ujawnia podobieństwa: sensualizm i retoryczność (odmiennie motywowane), ale i różnice – m.in. cechy gatunkowe, cele tekstów. Przekład Zawiszy zostaje uznany za świadectwo swoistego barokowego uniwersalizmu, którego podstawą jest wpływ jezuitów.


Słowa kluczowe


przekład literacki; gatunek literacki; cechy tekstów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrobak, M., 2009, Optymizm Kandyda oraz inne problemy oświeconych tłumaczy, Kraków.

Czapliński, W., Długosz, J., 1982, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa.

Ćwiczenie, którym się wzbudzać mamy do miłości Boga dla nas ukrzyżowanego, [anon.], 1649, Kraków.

Gorski, K., 1986, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków.

Hernas, Cz., 1980, Barok, Warszawa.

Kaczyńska, E., 2012, „Wizerunek własny człowieka polskiego baroku (Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy)”, [w:] Litteraria, t. XXXIX, s. 49–58.

Lipatow, A.W., 2005, „Uniwersum cywilizacyjne a swoistość narodowa. Prolegomena do syntezy historycznoliterackiej”, [w:] Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs (red.), Warszawa, s. 408–414.

Loyola, I., św., 1991, Ćwiczenia duchowne, tłum. ks. M. Bednarz, Kraków.

Nowicka-Jeżowa, A., 2005, „Myśli wstępne o przekładzie w literaturze i kulturze baroku”, [w:] Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu, A. Nowicka- Jeżowa, M. Prejs (red.), Warszawa, s. 9–18.

Poprawa-Kaczyńska, E., 1995, „Ignacjański modus meditandi w kulturze religijnej późnego baroku. Rekonesans”, [w:] Religijność literatury polskiego baroku, Cz. Hernas, M. Hanusiewicz (red.), Lublin, s. 259–270.

Stanihurst, G., SI, 1674, Dei immortalis in corpore mortali patientis historia, Kolonia.

Tazbir J., Korolko, M., 1984, Wstęp, [w:] P. Skarga, Kazania sejmowe, Wrocław.

Toury, G., 2009, „Metoda opisowych badań przekładu”, tłum. A. Sadza, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, P. Bukowski, M. Heydel (red.), Kraków, s. 205–222.

Zawisza, K., 1721, Boga Nieśmiertelnego w śmiertelnym ciele cierpiącego tragiczna historia, Wilno. Zawisza, K., 1728, Odgłos słodkobrzmiącej melodii w nieśmiertelnej sławie żyjącego Łabędzia, Warszawa.

Zawisza, K., 1862, Pamiętniki, opr. J. Bartoszewicz, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism