Parateksty tłumacza na podstawie własnego przekładu dzieła "Plotyn albo prostota spojrzenia" autorstwa współczesnego francuskiego filozofa Pierre'a Hadota

Patrycja Bobowska-Nastarzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2012.003

Abstrakt


Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie zagadnienia przypisów i komentarzy tłumacza w przekładzie. Autorka analizuje parateksty w swoim własnym tłumaczeniu dzieła francuskiego filozofa Pierre’a Hadota zatytułowanego Plotyn albo prostota spojrzenia, podając przykłady zamieszczonych przez siebie komentarzy redakcyjno-technicznych, językowych i merytorycznych. W pracy zaprezentowano także trzy różne stanowiska wobec paratekstów tłumacza, różnice między tekstami literackimi i nieliterackimi, specyfikę tekstu filozoficznego jako przykładu tekstu nieliterackiego oraz krótką prezentację autora rozprawy Pierre’a Hadota i jego dzieła Plotyn albo prostota spojrzenia.


Słowa kluczowe


parateksty; tłumaczenie literackie; tłumaczenie nieliterackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cary, E., 1956, La traduction dans le monde moderne, Genève.

Dzierżanowska, H., 1988, Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego, Warszawa.

Grucza, F. (red.), 1981, Glottodydaktyka a translatoryka, Materiały z IV Sympozjum, Warszawa.

Hadot, P., 1997, Plotin ou la simplicite du regard.

Hadot, P., 2004, Plotyn albo prostota spojrzenia, tłum. P. Bobowska-Nastarzewska, Kęty.

Kozłowska, Z., 1995, O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa.

Lukszyn, J. (red.), 1993, Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa.

Markiewicz, H., 2004, O cytatach i przypisach, Kraków.

Mikołajczak, S., 1990, Składnia tekstów naukowych, dyscypliny humanistyczne, Poznań.

Pieńkos, J., 2003, Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków.

Pieńkos, J., 1993, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, Warszawa.

Possydiusz z Kalamy, 2002, Żywot św. Augustyna, wstęp, tłum. i oprac. P. Nehring, Kraków.

Rosner, K., 1991, Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa.

Rosnerowa, H., 1975, „Od tłumacza”, [w:] Lingwistyka a filozofia, tłum. H. Rosnerowa, Warszawa, s. 7–12.

Schleiermacher, F.D.E., 1987, Hermeneutique. Pour une logique du discours individuel, Paris.

Skibińska, E., 2009, „O przypisach tłumacza: wprowadzenie do lektury”, [w:] Przypisy tłumacza, E. Skibińska (red.), Kraków, s. 7–19.

Tatarkiewicz, W., 1997, Historia filozofii, t. 1, Warszawa.

Wawrzyniak, Z., 1991, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism