Możliwości tłumaczenia innowacji w stałych związkach frazeologicznych

Janusz Pociask

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.014

Abstrakt


Artykuł traktuje o tłumaczeniu innowacji frazeologicznych. Autor odrzuca tezę o nieprzekładalności stałych związków frazeologicznych. W pierwszej części artykułu autor definiuje i klasyfikuje innowacje frazeologiczne jako jednostki powstałe na potrzeby tekstu. Równocześnie przedstawia i analizuje techniki innowacyjne jak również możliwości tłumaczenia. Na przykładach autor pokazuje stopień ekwiwalencji tłumaczeń innowacji stałych związków frazeologicznych. W niniejszych badaniach językiem wyjściowym jest język niemiecki, a językiem docelowym – język polski.


Słowa kluczowe


innowacje frazeologiczne; nieprzekładalność; frazeologizm; ekwiwalencja frazeologizmów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Grass, G., 1959, Die Blechtrommel, Neuwied, Berlin.

Grass, G., 1983, Blaszany bębenek, tłum. Błaut, S., Warszawa.

Basaj, M., 1982, „Ekwiwalencja tłumaczeń frazeologizmów (na przykładzie języka czeskiego i polskiego)”, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, Basaj, M., Rytel, D. (red.), Wrocław, s. 157–165.

Basaj, M., Kuc, D. (red.), 1988, Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 5., Wrocław.

Bąba, S., 1978, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności językowej w zakresie frazeologii, Poznań.

Bąba, S., 1985, „Struktura normy frazeologicznej”, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, Basaj, M., Kuc, D. (red.), Wrocław, s. 87–105.

Bąba, S., 1989, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny, Poznań.

Burger, H., Buhofer, A., Sialm, A., 1982, Handbuch der Phraseologie, Berlin.

Buttler, D., 1976, Innowacje składniowe współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Buttler, D., 1985, „Norma, uzus i kodyfikacja w dziedzinie stałych związków wyrazowych”, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, t. 3, Basaj, M., Kuc, D. (red.), Wrocław, s. 73–86.

Fleischer, W., 1997, Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig.

Gajda, S., 1977, „Norma językowa a kultura języka”, [w:] Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, nr 13, Wrocław, s. 11–21.

Koller, W., 1994, „Phraseologismen als Ubersetzungsproblem”, [w:] EUROPHRAS 92, Sandig, B. (red.), Bochum, s. 351–373.

Kurkowska, H., 1971, „Teoretyczne zagadnienia kultury języka”, [w:] Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, Buttler, D., Kurkowska, H., Satkiewicz, H. (red.), Warszawa, s. 9–79.

Lewicki, A.M., 1976, Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego, Katowice.

Lica, A., 2001, „Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta)”, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. IV, Lewicki, A.M. (red.), Lublin, s. 19–23.

Łabno-Falęcka, E., 1995, Phraseologie und Ubersetzen. Eine Untersuchung der Ubersetzbarkeit kreativ-innovativ gebrauchter wiederholter Rede anhand von Beispielen aus der polnischen und deutschen Gegenwartsliteratur, Frankfurt/M.

Mosiołek-Kłosińska K., 2002, „Innowacje frazeologiczne jako źródło powstania nowych jednostek leksykalnych”, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. V, Lewicki, A.M. (red.), Lublin, s. 21–34.

Pajdzińska, L., 1993, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji, Lublin.

Pajdzińska, A., 2001, „O znaczeniu związku frazeologicznego (raz jeszcze)”, [w:] Problemy frazeologii europejskiej, t. IV, Lewicki, A.M. (red.), Lublin, s. 11–18.

Pociask, J., 2006, „≪Trudny orzech do zgryzienia≫ – Kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków frazeologicznych”, [w:] Rocznik Przekładoznawczy, 2,Zieliński, L., Pławski, M. (red.), Toruń, s. 191–199.

Rejakowa, B., 1982, „Ekwiwalencja tłumaczenia związków frazeologicznych o identycznej strukturze formalnej i znaczeniowej w przekładach języka słowackiego na język polski”, [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, Basaj, M., Rytel, D. (red.), Wrocław, s. 173–181.

Schweitzer, B.-M., 1978, Sprachspiel mit Idiomen. Eine Untersuchung am Prosawerk von Gunter Grass, Zurich.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism