O semiotyce przekładu

Anna Pieczyńska-Sulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RP.2009.012

Abstrakt


W artykule podjęto próbę przedstawienia przydatności nurtu semiotycznego w refleksji nad przekładem. Syntetyczne potraktowanie Jakobsonowskiego podziału na przekład wewnątrzjęzykowy, międzyjęzykowy i intersemiotyczny umożliwia analizę przekładanego tekstu w porządku semiotycznym. Zastąpienie kryterium ekwiwalencji potrójnym kryterium podobieństwa, indeksalności i konwencjonalności pozwala osiągać lepsze rezulaty przekładowe, stwarzając jednocześnie skuteczne narzędzie dydaktyczne.


Słowa kluczowe


semiotyka przekładu; Roman Jakobson; przekład wewnątrzjęzykowy; przekład międzyjęzykowy; przekład intersemiotyczny; Charles Peirce; semioza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Stasiuk, S., 1997, Dukla, Czarne. (D)

Stasiuk, S., [2000] 2002, Die Welt hinter Dukla, tłum. O. Kuhl, Frankfurt am Main. (WhD)

Buczyńska-Garewicz, H., 1994, Semiotyka Peirce’a, Warszawa.

Caws, M.A., 1986, „Litera lor liberal: Translating perceptron”, [w:] Critical Inquiry 13, 1, s. 49–63.

Cluver, C., 1989, „On Intersemiotic Transposition”, [w:] Poetics Today, 10:1, Spring 1989, s. 55–90.

Eco, U., 2001, Experiences in Translation, Toronto.

Eco, U., (2003, niem. 2006), Dire quasi la stessa cosa. / niem. Quasi dasselbe mit anderen Worten, tłum. z j. włos. na j. niem. B. Kroeber, Munchen–Wien.

Eco, U., Nergaard, S., 1998, „Semiotic approaches”, [w:] Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Baker, M. (red.), London–New York, s. 218–222.

Enkvist, N.E., 1981, „Experiential iconism in text strategy”, [w:] Text 1, s. 77–111.

Genette, G., [1976], niem. [1996] 2001, Mimologiques, niem. Mimologiken. Reise nach Kratylien, tłum. z franc. na niem. M. Killisch-Horn, Frankfurt/M.

Gorlee, D.L., 1994, Semiotics and the Problem of Translation. With Special Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce, Amsterdam–Atlanta.

Gorlee, D.L., 2004, On Translating Signs. Exploring Text and Semio-Translation, Amsterdam–Atlanta.

Gross, S., 1994, Lese-Zeichen. Kognition, Medium und Materialitat im Leseprozeβ, Darmstadt.

Jakobson, R., 1959, pl. 1975, pl. 1989, „On Linguistic Aspects of Translation”/ /„Językowe aspekty tłumaczenia”, tłum. Z. Sroczyńska, [w:] Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia, Pollak, S. (red.), 1975, Księga druga, Wrocław i in., s. 109–115, „O językoznawczych aspektach przekładu”, tłum. L. Pszczołowska, [w:] Jakobson, R., 1989, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wybór, red. M.R. Mayenowa, Warszawa, s. 372–381.

Lawendowski, B.P., 1978, „On semiotic aspects of translation, [w:] Sight, Sound and Sense, Sebeok, T.A. (red.), Bloomington, s. 264–282.

Macheiner, J., [1995] 2004, Ubersetzen. Ein Vademecum, Munchen.

Noth, W., 1994, „Der Text als Raum”, [w:] Sprache, Onomatopoie, Rhetorik, Namen, Idiomatik, Grammatik. Festschrift fur Karl Sornig, Halwachs, D.W. i in. (red.), Graz, s. 163–174.

Peirce, Ch.S., [1931–1958], pl. 1997, Collected Papers, Wybór pism semiotycznych, wybór H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa.

Petrilli, S. (red.), 2003, Translation translation, Amsterdam–New York.

Petrilli, S. (red.), 2003a, „Translation and Semiosis. Introduction”, [w:] Translation translation, Petrilli, S. (red.), s. 17–36.

Petrilli, S., 2003b, „The Intersemiotic Character of Translation”, [w:] Translation translation, Petrilli, S. (red.), s. 41–53.

Petrilli, S., 2007, „Interpretive trajectories in translation semiotics”, [w:] Semiotica, 163 – 1/4, s. 311–345.

Ponzio, A., 2003, „Preface” [tł. z włos. S. Petrilli], [w:] Translation translation, Petrilli, S. (red.), s. 17–36.

Prunč, E. 1998, „Semiotik”, [w:] Handbuch Translation, Snell-Hornby H. i in. (red.), Tubingen, s. 122–125.

Schmauks, D., 1995, „Ubergange zwischen Text und Bild – eine Typologie ambiger Zeichentoken”, [w:] European Journal for Semiotic Studies / Revue Europeenne d’Etudes Semiotiques / Europaische Zeitschrift fur Semiotische Studien, Vol. 7 (3, 4), s. 653–667.

Snell-Hornby, M., 1986, „Einleitung. Ubersetzung, Sprache, Kultur”, [w:] Ubersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis, Snell-Horby, M. (red.), Tubingen, s. 9–29.

Stecconi, U., 2004, „Interpretive semiotics and translation theory: The semiotic conditions to translation”, [w:] Semiotica, 150 – 1/4, s. 471–489.

Steiner, G., 1975, pl. 2000, After Babel. Aspects of language and translation, Oxford, New York. / pl. Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, [tł. Na podst. wyd. trzeciego O. i W. Kubińscy], Kraków.

Sutiste, E., Torop, P., 2007, „Processual boundaries of translation: Semiotics and translation studies”, [w:] Semiotica, 163 – 1/4, s. 187–207.

Tabakowska, E., 1995, „Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu: oleodruk i symfonia na dwa fortepiany”, [w:] Między oryginałem a przekładem, Konieczna-Twardzikowa, J., Kropiwiec, U. (red.), t. 1, Kraków, s. 31–41.

Tabakowska, E., 2003, „Iconicity and literary translation”, [w:] From Sign to Signing. Iconicity in Language and Literature, 3, Muller, W.G., Fischer, O. (red.), Amsterdam–Philadelphia, s. 361–376.

Torop, P., 1994, „Semiotka perevoda, perevod semiotki”, [w:] Russian Literature, XXXVI, s. 427–434.

Torop, P., 1995, Total'nyy perevod, Tartu.

Torop, P., 2000, „Intersemiosis and Intersemiotic Translation”, tł. z ros. M. Grišakova, [w:] European Journal for Semiotic Studies, Vol. 12 (1), s. 71–100.

Torop, P., 2007, „Methodological remarks on the study of translation and translating”, [w:] Semiotica, 163 – 1/4, s. 347–364.

Toury, G., [1986] 1994, „Translation. A Cultural-Semiotic Perspective”, [w:] Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Second Edition revised and updated with a New Preface, Sebeok, T.A. (red.), tom 2, Berlin–New York–Amsterdam, s. 1107–1124.

Wittgenstein, L., [1953], pl. [1972] 2000, Philosophische Untersuchungen, pl. Dociekania filozoficzne, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa.
ISSN 1896-4362 (print)
ISSN 2392-1552 (online)

Partnerzy platformy czasopism