Edukacyjno-zawodowy potencjał polskich reemigrantów

Anna Kławsiuć-Zduńczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2018.16

Abstrakt


W czasach masowej emigracji zarobkowej Polaków warto zastanowić się, jak przebiega proces uczenia się osób decydujących się na życie poza granicami swojego ojczystego kraju. Czego uczą się emigranci, w jakich okolicznościach oraz w jaki sposób wykorzystują nabytą wiedzę? Według koncepcji całożyciowego uczenia się zdobywamy wiedzę w obszarze formalnym, pozaformalnym i nieformalnym. Emigracja, jako istotne wydarzenie w biografii, wydaje się być sprzyjającą sytuacją do zdobywania wiedzy we wszystkich trzech obszarach.

Do analizy powyższego zagadnienia wykorzystane zostały przeprowadzone przeze mnie badania dotyczące procesu pozyskiwania i kapitalizowania doświadczeń edukacyjno-zawodowych przez polskich (re)emigrantów. Celem badania było opisanie i pogłębienie wiedzy na temat tego procesu, a także próba zrozumienia motywów podejmowania działań edukacyjno- zawodowych na emigracji i po powrocie do kraju oraz ich znaczenia dla reemigrantów. Badania przeprowadzone zostały metodą jakościową za pomocą wywiadów częściowo ustrukturalizowanych. W efekcie poddanych zostało analizie sześć wywiadów pogłębionych.

Na doświadczenia związane z emigracją składa się zarówno okres planowania emigracji, przebywania na emigracji, jak również czas związany z powrotem do kraju, który okazał się dla reemigrantów równie istotnym wydarzeniem w biografii. Badani pracowali poniżej swoich kwalifikacji, przeważnie w branży niezwiązanej z wyuczonym zawodem, pomimo to zdobyli nową wiedzę i umiejętności. W sytuacji konieczności zmierzenia się z licznymi trudnościami oraz nowymi sytuacjami, respondenci dostrzegli w sobie nowe cechy osobowościowe, a także przewartościowali swoje myślenie i podejście do życia.

Okazuje się, że reemigranci mają w sobie duży potencjał wynikający z codziennych, jak i zawodowych doświadczeń emigracyjnych, jednak z różnych przyczyn nie zawsze jest on należycie diagnozowany i wykorzystywany.


Słowa kluczowe


emigracja zarobkowa; reemigracja; całożyciowe uczenie się; kompetencje

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bauman T. (1995), O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Dominicé P. (2006), Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.

Ghosh B. (red.) (2000), Return migration. Jurney of hope or despair?, International Organization for Migration, United Nations, Geneva.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

GUS (2013), Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

GUS (2017), Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2016, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.

Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.) (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.

Kławsiuć-Zduńczyk A (2014), Powroty. Doświadczenia edukacyjno-zawodowe polskich reemigrantów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Melosik Z. (2004), Edukacja a stratyfikacja społeczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 328–366.

Memorandum on Lifelong Learning (2000), Commission of the European Communities, Brussels.

Mezirow J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning, Jossey-Bass, San Francisco.

Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J. (2008), Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, „CMR Working Papers”, 35(93), Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Sęk H. (1991), Procesy twórczego zmagania się z krytycznymi wydarzeniami życiowymi a zdrowie psychiczne, [w:] H. Sęk (red.), Twórczość i kompetencje życiowe a zdrowie psychiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna, s. 30–41.

Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Teusz G. (2009), Poradnictwo biograficzne w aspekcie teorii krytycznych wydarzeń życiowych, [w:] A. Kargulowa (red.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 85–125.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism