Empowerment in the Lifelong Learning Perspective. Example from the “ICT Guides” Project

Renata Góralska, Joanna Leek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2017.019

Abstrakt


Empowerment w kontekście uczenia sie przez całe życie.
Przykład z projektu “ICT Guides”

W pierwszej części artykułu poddano analizie koncepcję całożyciowego uczenia oraz scharakteryzowano kategorię empowerment, co tworzy teoretyczny kontekst rozważań. Pojęcie empowerment (upełnomocnienie) jest tu definiowane jako złożona kompetencja, którą rozwinąć można w wielowymiarowym procesie społecznego uczenia się, wiąże się ona z uzyskaniem kontroli nad własnym życiem poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności, które umożliwiają poprawę sytuacji życiowej. Upełnomocnienie można analizować z perspektywy indywidualnej i zbiorowej. Indywidualny aspekt upełnomocnienia zwraca uwagę na dostęp ludzi do takich typów wiedzy, które umożliwią rozwój wykraczający poza rolę pracownika czy konsumenta; odnosi się do sposobu, w jaki ludzie postrzegają siebie i myślą o sobie, oraz świadomości w zakresie wiedzy eksperckiej i umiejętności, które rzeczywiście posiadają. Upełnomocnienie zbiorowe z kolei, odnosi się do przełamywania barier, do zmiany pozycji społecznej, umożliwia bycie „aktorem społecznym” w pełni zdolnym do wnoszenia wkładu indywidualnego i kolektywnego w zmianę świata wokół siebie. W drugiej części artykułu zostały przedstawione cele i założenia projektu „ICT- -Guides”, który jest egzemplifikacją nowego sposobu określania zadań edukacyjnych i organizacji pracy dydaktycznej w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności, przyczyniających się do upełnomocnienia jednostek zarówno w obszarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Projekt jest realizowany m.in. w miastach Goeteborg, Berlin, Madryt, Sheffield, w których od lat notuje się wysoki odsetek osób (głównie imigrantów) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zbadanie możliwości zastosowania technologii teleinformatycznych (ICT) jako narzędzia łączącego młodych imigrantów, zagrożonych przedwczesnym porzuceniem edukacji szkolnej, z pokoleniem starszym, w celu ograniczenia wśród imigrantów zjawiska porzucania szkoły i wykluczania społecznego. Wstępne wyniki badań potwierdzają założenie, że projekt „ICT- -Guides” to przykład „dobrej praktyki” pełniącej funkcje upełnomacniające.


Słowa kluczowe


całożyciowe uczenie się; empowerment; ICT

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alheit P. (2002), „Podwójne oblicze“ całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji“, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2(18).

Alheit P. (2009), Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (48), s. 7–23.

Alheit P. (2015), Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (72), s. 23–36.

Allen J., Kuperminc, G., Philiber, S. & Herre, K. (1994). Programmatic Prevention of Adolescent Problem Behaviors: The Role of Autonomy, Relatedness and Volunteer Service in the Teen Outreach Program. American Journal of Community Psychology, 22, pp. 614–638.

Arnold R., Burke B. (1983). A Popular Education Handbook. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.

Bates R. A. (1996) Popular Theatre: A Useful Process for Adult Educators. “Adult Education Quarterely”, Vol. 46 (4), pp. 224–236.

Beder H. (1996), Popular Education: An Appropriate Educational Strategy for Community-Based Organizations. In “New Directions for Adult And Continuing Education”, Vol. 70, pp. 73–83.

Boehm A. and Staples L. H. (2004), Empowerment: the Point of View of Consumer. In: “Families in Society”, Vol. 85 No. 2, pp. 270–280.

Boontarig, W., Chutimaskul, W., Chongsuphajaisiddhi, V. and Papasratorn, B. (2012), Factors Influencing the Thai Elderly Intention to Use Smartphone for e-Health Services, Paper Presented for the 2012 IEEE Symposium on Humanities, Sciences and Engineering Research (SHUSER), Kuala Lumpur, June 24–27.

Camino L. (2000), Youth–Adult Partnerships: Entering New Territory in Community Youth Work and Research. In: “Applied Developmental Science”, Vol. 4, pp. 11–20.

Czaja S. J., Charness N., Fisk A. D., Hertzog C., Nair S. N., Rogers W. A., et al. (2006), Factors Predicting the Use of Technology: Findings from the Center for Research and Education on Aging and Technology Enhancement (CREATE). In: “Psychology and Aging”, Vol. 21, pp. 333–352.

Fawcet, S., Paine-Andrews A., Francisco V., et al. (1995), Using Empowerment Theory in Collaborative Partnerships for Community Health and Development. American Journal of Community Psychology, 23(5), 677–697.

Gołębniak B. D., Zamorska B. (2012), Wprowadzenie. Poszerzanie dyskusji o uczeniu się, „Forum Oświatowe”, nr 1 (46).

Granosik M., Gulczyńska A. (2014), Empowerment i badania w pracy socjalnej, [w:] Granosik M., Gulczyńska A. (eds.), Empowerment w pracy socjalnej: praktyka i badania partycypacyjne, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, s. 15–23.

Green B. S. (1993), Gerontology and the Construction of Old Age, Aldine-Hawthorne, New York.

Gutierrez L. (1990). Working with Women of Color: An Empowerment Perspective. Social Work, 35(2), 149–153.

Hage A. M. and Loresen M. (2005), A Philosophical Analysis of the Concept Empowerment; the Fundament of an Education-Program to the Frail Elderly. In: “Nursing Philosophy”, Vol. 6 No. 4, pp. 235–246.

Hur M. H. (2006), Empowerment in Terms of Theoretical Perspectives: Exploring a Typology of the Process and Components Across Disciplines. In: “Journal of Community Psychology”, Vol. 34, No. 5, pp. 523–540.

Hur M. H. (2016), Empowering the Elderly Population Through ICT-based Activities. An Empirical Study of Older Adults in Korea. In: “Information Technology & People”, Vol. 29 (2), pp. 318–333.

Illeris K. (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Illeris K. (2009), O specyfice uczenia się ludzi dorosłych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1 (45), s. 85–96.

Jarvis P. (2012), Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2 (58), s. 7–21.

Jarvis P. (2012), Transformatywny potencjał uczenia się w sytuacjach kryzysowych, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (59), s. 127–135.

Jurgiel A. (2009), Nakaz uczenia się przez całe życie – mantra współczesnych andragogów, In: L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (eds.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kerka, S. (1997), Popular Education: Adult Education for Social Change. In: Eric Diges Archives, Vol. 185, pp.1–6.

Klecun E. (2008), Bringing Lose Sheep into the Fold: Questioning the Discourse of the Digital Divide, Information Technology and People, Vol. 21 No. 3, pp. 267–282.

Kurantowicz E. (2007), O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław.

Lee B., Chien Y., & Hewitt L. (2011), Age Differences in Constraints Encountered by Seniors in Their Use of Computers and the Internet. In: “Computers in Human Behavior”, Vol. 27, 1231–1237.

Lee J. A. B. (2001) The Empowerment Approach to Social Work Practice, Columbia University Press, New York.

Lewin K., Sayed Y. (2005), Non-Government Secondary Schooling in Sub-Saharan Africa: Exploring the Evidence in South Africa and Malawi. Department for International Development, London.

Li J., & Jullian M. (2012), Developmental Relationships as the Active Ingredient: A unifying Working Hypothesis of ‘‘What Works’’ Across Intervention Settings. In: “American Journal of Orthopsychiatry”, Vol. 82(2), pp. 157–186.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław.

Malewski M. (2013), „Dorosłość” – kłopotliwa kategoria andragogiki, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (63), s. 23–40.

Malewski M. (2016), Kulturowe konteksty koncepcji lifelong learning, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (76), s. 45–55.

Malewski M. (2016), O granicach andragogiki i granicach w andragogice, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 3 (75), s. 9–39.

Mayer R. E. (2013), Learning with technology. In: Dumont, H., Instance, D. Benavides, F. (eds.). The nature of learning. Using Research to Inspire Practice. Warsaw, s. 277–307.

Mayo P. (2015), Dyskurs europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Krytyczna analiza podstawowych założeń, w: Komorowska-Zielony, Szkudlarek T. (eds.), Różnice, edukacja, inkluzja, Ars educandi, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 29–32.

Mitzner T. L., Boron J. B., Bailey Fausset C., Adams A. E., Charness N., Czaja S. J.,

et al. (2010), Older Adults Talk Technology: Technology Usage and Attitudes. In:

“Computers in Human Behavior”, Vol. 26, pp. 1710–1721.

Naidoo S. (2001), Community Empowerment Through Lifelong Community Learning in Developing Countries. In: D. Aspin, J. Chapman, M. Hatton, Y. Sawano (eds.) “International Handbook of Lifelong Learning”, Vol. 6 of the series Springer International Handbooks of Education, pp. 713–731.

Nizińska A. (2008), Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów-praktyków, Wrocław.

Oberle E., Schonert-Reichl K. A. & Zumbo, B. D. (2011), Life Satisfaction in Early Adolescence: Personal, Neighborhood, School, Family and Peer Influences. Journal of Youth Adolescence, 40, pp. 889–901.

Payne M. (1997), Modern Social Work Theory, MacMillan Press, London.

Regan E. A., (1998), Lifelong Learning and Performance: Linking Academia and Business, Office Systems Research Journal, Vol. 16 (2), p. 43.

Rose P. (2007), Supporting Non-state Providers in Basic Education Service Delivery. CREATE, Center for International Education, Sussex School of Education.

Rose P. (2009), NGO Provision of Basic Education: Alternative or Complementary Service Delivery to Support Access to the Excluded? In: Compare: A J. Comp. Int. Educ. 39 (2), 219–233.

Saunders E. J. (2004), Maximizing Computer Use Among the Elderly in Rural Senior Centers. In: “Educational Gerontology”, Vol. 30 (7), pp. 573–585.

Serido J., Borden L. M., & Perkins D. F. (2011), Moving Beyond Youth Voice. In: “Youth & Society”, Vol. 43 (1), pp. 44–63.

Shah P. P. (2016), Partnerships and Appropriation: Translating Discourses of Access and Empowerment in Girls’ Education in India. In: International Journal of Education Development 49, pp. 11–21.

Spreitzer G. M. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. In: “Academy of Management Journal”, Vol. 38

No. 5, pp. 1442–1463.

Staples L.H. (1990), Powerful Ideas About Empowerment. In: “Administration in Social Work”, Vol. 14 (2), pp. 29–42.

Stromquist N. P. (1997), Literacy for Citizenship. Albany NY: Sun Press.

Thayer S .E. and Ray S. (2006), Online Communication Preferences Across Age, Gender, and Duration of Internet Use. In: “Cyberpsychology & Behavior”, Vol. 9 (4), pp. 432–440.

Wang M. - T., Holcombe R. (2010), Adolescents’ Perceptions of School Environment, Engagement, and Academic Achievement in Middle School. In: „American Educational Research Journal”, Vol. 47 (3), pp. 633–662.

White J. and Weatherall A. (2000), A Grounded Theory Analysis of Older Adults and Information Technology. In: “Educational Gerontology”, Vol. 26 (4), pp. 371–386.

Zeldin S., Krauss S. E., Kim T., Collura J., & Abdullah H. (2015), Pathways to Youth Empowerment and Community Connectedness: A Study of Youth-Adult Partnership in Malaysian After-School, Co-curricular Programs. In: “Journal of Youth and Adolescence”, Vol. 45 (8), pp. 1638–1651.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism