Sposoby spędzania czasu wolnego przez kobiety skazane na karę pozbawienia wolności jako potencjał do rozumienia znaczenia readaptacji społecznej

Robert Opora

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2015.011

Abstrakt


Celem tekstu jest próba pokazania sposobów zagospodarowania czasu wolnego w warunkach izolacji przez dorosłe kobiety jako rezultat przeprowadzonych otwartych pogłębionych wywiadów ze skazanymi w wybranych instytucjach resocjalizacyjnych. Tutaj nadmiar czasu staje się głównym problemem, ale też możliwością prowadzenia działań edukacyjnych i to nie tylko naprawczych, ale także rozwijających. Staram się pokazać trud zagospodarowania własnego pola aktywności przez skazane w warunkach przymusu, ale w tym samym działaniu widzę wysiłek ukierunkowany na stawanie się odpowiedzialnym dorosłym. Postępowanie badawcze przyjęło charakter analizy znaczenia treści wypowiedzi badanych w taki sposób, aby doprowadzić do utworzenia jednorodnych tematycznie kondensacji
sensu. Wyróżniono następujące kategorie oddające znaczenie czasu wolnego w wypowiedziach skazanych kobiet:
(A) Praca jako podstawowy wymiar opisu czasu wolnego;
(B) Uczenie się i uzupełnianie edukacji jako formy spędzania czasu wolnego;
(C) Zajęcia kulturalno-oświatowe jako sposób spędzania wolnego czasu;
(D) Gry jako forma spędzania wolnego czasu;
(E) Sport jako aktywność pożądana i rezultat potrzeby rywalizacji;
(F) Czas wolny jako czas na kontakt z rodziną.

Słowa kluczowe


czas wolny; kobiety; resocjalizacja; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Ratyfikowana przez Polskę 19 marca 1993, Biuletyn Informacji Publicznej. Data wydania 1 czerwca 2010, dostępna na: http://bip.ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal- praw-czlowieka/tekst-europejskiej-konwencji-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-wraz-z-protokolami-dodatkowymi/ (dostęp: 02.04.2015).

Bauman T. (2013), Kompetencje badawcze a świadomość metodologiczna, [w:] T. Bauman (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Konon-Kol M., Szczepaniak P., W poszukiwaniu modelu edukacji resocjalizacyjnej. Przegląd doświadczeń w USA i w Polsce, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 1998, s. 20–21,16–22.

Grochociński M. (1980), Rodzina a czas wolny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Gdańsk.

Grabowiec A. (2011), Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Jarzębowska-Baziak B. (1972), Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.

Jurgiel-Aleksander A. (2013), Doświadczenia edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno–fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kvale S. (2004), Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok.

Mroczkowska D. (2011), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Difin, Warszawa.

Nawojczyk M. (2011), Czas wolny – pochodna czy determinanta pozycji społecznej, [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Diffin, Warszawa, s. 12–15.

Parol R. (2009), Modele czasu wolnego i ich znaczenie w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia w ujęciu pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] W. Muszyński (red.), Małe tęsknoty: Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 394–403.

Pięta J. (2004), Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.

Przecławski K. (1993), Czas wolny, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, Warszawa.

Pustkowiak L., Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym, „Opieka. Wychowanie. Terapia” 2005, 1/2, s. 46–56.

Rabinowicz L. (1933), Podstawy nauki o więziennictwie, Wydawnictwo Gebethner i Wolff, Warszawa.

Rejzner A. (2002), Stan i kierunki badań penitencjarnej kultury fizycznej, [w:] A. Rejzner, (red.), Penitencjarna Kultura fizyczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 69–86.

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Schopenhauer A. (1970), Aforyzmy o mądrości życia, Czytelnik, Warszawa. Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dostępne na: http://sw.gov.pl//pl/o-sluzbie-wieziennej/statystyka/statystyka-roczna/ (dostęp: 20.03.2015).

Tatarkiewicz W. (1986), O filozofii i sztuce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Truszkowska M., Wojtkowiak J. (1999), Edukacja wczesnoszkolna a problem rozwoju kreatywnego w świetle teorii Artura Koestlera i Howarda Gardnera. Uwagi metodologiczne, [w:] R. Grzybowski, M. Krasnopolski, Z. Pawluczuk (red.), Humanistyczny wymiar edukacji nauczycieli wychowania fizycznego, Wydawnictwo AWF, Gdańsk, s. 241–248.

Truszkowska-Wojtkowiak M. (2012), Fenomen czasu wolnego, Harmonia, Gdańsk.

Urbaniak-Zając D. (2009), W poszukiwaniu kryteriów oceny badań jakościowych, [w:] D. Kubinowski, M. Nowak (red.), Metodologia pedagogiki zorientowana humanistycznie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism