Szwedzkie uniwersytety ludowe – idea, współczesność i przyszłość z perspektywy ich nauczyciela

Anna Maria Myszka-Gustafsson

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.031

Abstrakt


Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące założeń, obecnego funkcjonowania i przyszłości uniwersytetów ludowych (folkhögskolor) w Szwecji, przypominając jednocześnie wybrane powojenne publikacje na ten temat, które ukazały się w języku polskim lub zostały przygotowane przez polskich autorów dla czytelnika po stronie szwedzkiej. Całość została zaprezentowana z punktu widzenia nauczyciela jednej z placówek tego typu – Albins folkhögskola w Landskronie (Skania). Autorka obszerniej ukazuje działaniami własnej placówki na rzecz edukacji mieszkańców regionu na tle głównych kierunków przemian, zachodzących w szwedzkich uniwersytetach ludowych.

Słowa kluczowe


nieformalna edukacja dorosłych; uniwersytet ludowy; edukacja dorosłych w Szwecji; Albins folkhögskola

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bron-Wojciechowska A. (1977), Współczesne uniwersytety ludowe w Skandynawii, [w:] A. Bron-Wojciechowska (red.), Uniwersytety ludowe w Polsce i za granicą, LSW, Warszawa, s. 150–170.

Byczkowska S., Maliszewski T. (2005), Scandinavian Inspirations: Looking for a True “School for Life”, [in:] T. Maliszewski, W. J. Wojtowicz, J. Żerko (eds.), Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between Universities in Linköping and Gdańsk, LiU, Linköping, s. 135–147.

Byczkowski M., Maliszewski T., Przybylska E. (eds.) (2003), Folk High School – School for Life, Kaszhubian FHS, Wieżyca.

Hall B. (1996), Co sobą reprezentuje szwedzki uniwersytet ludowy?, [w:] H. Hovenberg et al. (red.), Materiały Projektu „S(z)koldem”: Demokratyzacja oświaty. Z doświadczeń polskich i szwedzkich/“S(z)koldem” Project Papers: Democratization of Education, Expereriences from Poland and Sweden, LiU, Linköping–Gdańsk–Poznań, s. 138–142.

Hovenberg H. (1976), Wznowienie współpracy między polskimi i szwedzkimi uniwersytetami ludowymi, „Oświata Dorosłych”, nr 4, s. 238–239.

Hovenberg H. (2003), Szwedzkie uniwersytety ludowe: kształcenie i dokształcanie nauczycieli, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 413–421.

Hovenberg H., Maliszewski T. (1996), Szwedzka Akademia Demokracji jako forma wychowania dla demokracji, [w:] J. Żebrowski (red.), Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, GTN, Gdańsk, s. 77–89.

Ismailov E., Maliszewski T. (2003), Szwedzkie szkolnictwo średnie dla dorosłych u progu XXI wieku. Wybrane problemy, „Rocznik Andragogiczny”, s. 99–112.

Kasimir I. (1987), Kształcenie nauczycieli oświaty dorosłych w Szwecji, „Oświata Dorosłych”, nr 5, s. 302–307.

Maliszewski T. (1997), The Poles and the Swedish folk high school. A historical outline of mutual contacts, [w:] E. Olszewski (ed.), Poles in Scandinavia, Panta, Lublin, s. 361–383.

Maliszewski T. (2003a), Rozwój idei uniwersytetów ludowych w Danii, Niemczech, Polsce i Szwecji. Podsumowanie, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 138–143.

Maliszewski T. (2003b), Wokół uregulowań prawnych funkcjonowania szwedzkich uniwersytetów ludowych (folkhögskolor), [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 297–303.

Maliszewski T. (2003c), Z dziejów uniwersytetów ludowych na terenie Szwecji,[w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 125–137.

Maliszewski T. (2007), Szwedzkie uniwersytety ludowe – spojrzenie z drugiej strony Bałtyku, „Edukacja Dorosłych”, nr 1–4, s. 49–68.

Maliszewski T. (2008a), Den svenska folkhögskolan – En betraktelse från andra sidan Östersjön, (”Vuxentubildarcentrums skriftserie 19”), Linköping: Linköpings universitet.

Maliszewski T. (2008b), Szwedzko-polskie kontakty oświatowe w latach 1945–1989: casus edukacji dorosłych, „Rocznik Andragogiczny”, s. 168–188.

Maliszewski T. (2014a), Skandynawski eksperyment andragogiczny w Skattungbyn k. Orsa, „Studia Dydaktyczne”, t. 26, s. 305–316.

Maliszewski T. (2014b), Swedish Folk High Schools (Folkhögskolor): Past and Present. A Look from the Polish Perspective, “Universal Journal of Educational Research”, Vol. 2, no. 4, pp. 387–395 [DOI: 10.13189/ujer.2014.020407].

Nowak J. (1985), O szwedzkich uniwersytetach ludowych, „Oświata Dorosłych”, nr 1, s. 37–41.

Olsson K. (2003), Kurs Resursbevarande försöjning jako przykład Szkoły dla Życia, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 335–339.

Petterson A. (1947), Młodzież i uniwersytety ludowe w Szwecji, „Siewba”, nr 3–4, s. 66–73.

Półturzycki J. (2009), Edukacja w Szwecji, IteE, Radom, s. 159–198.

Półturzycki J. (2010), Edukacja dorosłych w Szwecji, [w:] A. Frąckowiak, J. Półturzycki (red.), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy, t. 1, WA Żak, Warszawa, s. 185–221.

Reichberg P. (2003), Szwedzkie uniwersytety ludowe, [w:] M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska (red.), Uniwersytet ludowy – szkoła dla życia, KUL, Wieżyca, s. 118–124.

Sjöström J., Hedscher J. (2012), Behovet av folkhögskolor är störst i förorterna, „Dagens Nyheter”, z 7 stycznia 2012 r.

SOU (2012), Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering. Betänkande av Folkbildningsutredningen, SOU 2012:72, Stockholm: Statens offentliga utredningar.

S. W. (1966), Wymiana doświadczeń między polskimi i szwedzkimi uniwersytetami ludowymi, „Oświata Dorosłych”, nr 3, s. 134.

Thell U. (2014), Polskt-svenskt samarbete på Albins, „Helsingborgs Dagblad” z 2 czerwca 2014 r.

Tingdal B. (2012), Albins satsar på surfplattor, „Folkhögskolan”, nr 3, s. 20–24.

Turos L. (1967), Uniwersytety ludowe w Szwecji, „Oświata Dorosłych”, nr 4, s. 213–216.

Turos L. (1974), Oświata dorosłych w krajach skandynawskich. Wybrane problemy w ujęciu historycznym, Ossolineum, Wrocław.

Wojtowicz W. (1966), Jak uniwersytety ludowe w Szwecji przygotowują do samokształcenia, „Oświata Dorosłych”, nr 8, s. 433–435.

Wojtowicz W. J. (1985), Uniwersytety ludowe w Szwecji. Ideały i rzeczywistość / Folkhögskolor i Sverige. Ideal och verklighet, Linköping: Fortbild i Linköpings högskoleregion.

Wojtowicz W. J. (1991), Z działalności uniwersytetów ludowych w Szwecji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagogika – Historia Wychowania”, nr 19, s. 163–170.

Folkhögskolornas informationstjänst (2012a), Allt fler ska kunna läsa in gymnasiet på folkhögskolan, http://www.folkhoskola.nu/Nyheter/Meddelanden-fran-FIN/2012/Folkbildningsradet (dostęp: 27.03.2012).

Folkhögskolornas informationstjänst (2012b), Om folkhögskolan, www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Studiestodsformer/ (dostęp: 25.03.2012).

Albins folkhögskola (2014), Kursinformation, www.albins.nu (dostęp: 02.04.2014).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism