Powojenny ogląd samokształcenia w Polsce

Józef Kargul

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.025

Abstrakt


W artykule dokonano krytycznego przeglądu stanowisk dotyczących samokształcenia w Polsce w okresie powojennym. W konkluzji Autor stawia hipotezę o istnieniu dwóch typów osób uprawiających samokształcenie. Jeden z nich to ludzie, którzy podejmują trud samokształceniowy w celu upodobnienia się do określonego wzoru – są tzw. „zewnątrzsterownymi”, i ludzie, podejmujący doskonalenie siebie (we wszystkich stronach własnej osobowości), aby sprawnie wykonywać zadania, które stawia przed nimi życie („wewnątrzsterowni”).

Słowa kluczowe


andragogika; samokształcenie; edukacja nieformalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009), Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego, Toruń.

Matulka Z. (1979), Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia, PWN, Warszawa.

Okiński W. (1935), Procesy samokształceniowe, Dom Książki Polskiej, Poznań.

Okoń W. (1981), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.

Pieter J. (1963), Psychologiczne problemy samokształcenia, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych, Wydawnictw Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Półturzycki J. (2014), Niepokój o dydaktykę, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom.

Semków J. (1987), Poznawanie świata i doskonalenie siebie wobec możliwości i ograniczeń środowiskowych; człowiek na drodze samokształcenia, [w:] Uczący się dorosływ świetle badań. Materiały konferencyjne 28–29 września 1987, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Semków J. (2013), Całożyciowe uczenie się z perspektywy wielokulturowych problemów współczesności, [w:] Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Spasowski W. (1923, III wyd. 1961), Zasady samokształcenia, Książka i Wiedza, Warszawa.

Znaniecki F. (1928), Socjologia wychowania, t. II, Warszawa.

Basińska E. (2012), Tuning życia – sekrety kształcenia w ujęciu andragogicznym, Łódź, www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl/admin/.../TUNING%20ŻYCIA.pdf (dostęp: 05.06.2014).

Jarmużek J. (2014), Samokształcenie wymaga określenia własnej tożsamości, „Edukacja i Dialog”, luty 2006, www.eid.edu.pl (dostęp: 05.06.2014).
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism