Niepokoje współczesnej andragogiki wobec urynkowienia edukacji

Jan Saran

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.006

Abstrakt


Przemiany społeczno-polityczne po roku 1989 stworzyły nowe możliwości rozwojowe dla edukacji dorosłych. O jej kondycji w znacznym stopniu decydowały czynniki ekonomiczne. Postępujący neoliberalizm ekonomiczny spowodował wiele krytyki gospodarki rynkowej, także w aspekcie społeczno-humanistycznym. Zwłaszcza od roku 2008 – a więc w okresie ekonomicznego kryzysu – rynek zdominował różne dziedziny życia człowieka, dokonując erozji wartości uznanych w przeszłości za podstawowe elementy funkcjonowania jednostek i grup. Ekonomia stała się dziś w znacznym stopniu studium ludzkich interakcji, zajmując się kwestią bodźców i zachęt, wkraczając w problematykę zainteresowań nauk o wychowaniu. Ta sytuacja stanowi wyzwanie dla andragogiki jako subdyscypliny pedagogicznej, na której spoczywa powinność troski o wartości, formułowania zasad życia społecznego i oceny ich realizacji.

Słowa kluczowe


destrukcja wartości przez rynek; etyczne aspekty wolnego rynku; andragogika wobec ekspansji rynku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wyd. UJ, Kraków.

Boulding K. (1985), Etyka i biznes, [w:] K. Boulding (red.), Ponad ekonomią, Warszawa.

Delors J. (1998), Edukacja – jest w niej ukryty skarb. Raport opracowany dla UNESCO, Warszawa.

Giddens A. (2006), Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kołodko G. W. (2008), Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Levitt S. D., Dubner S. J. (2008), Freakonomia: Świat od podszewki, tłum. A. Sobolewska, Helion, Gliwice.

Lewowicki T. (2007), Pedagogika wobec (nie)moralności sfery publicznej, [w:] S. J. Rutkowiak i in. (red.), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Verba, Lublin, s. 34–41.

Malewski M. (2011), Idea całożyciowego uczenia się jako przesłanka rozwoju edukacji dorosłych, [w:] L. Olszewski (red.), Współczesna misja Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w sześćdziesięciolecie Organizacji, Warszawa, s. 148–156.

Michalski K. (2012), Wstęp, [w:] M. Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze, tłum. A. Chomik, T. Sikora, Kurhaus Publishing, Warszawa, s. 7–11.

Rutkowiak S. J. i in. (red.) (2007), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Verba, Lublin. Sandel M. (2012), Czego nie można kupić za pieniądze, tłum. A. Chomik, T. Sikora, Kurhaus Publishing, Warszawa.

Saran J. (2013), Źródła zagrożeń podmiotowego bezpieczeństwa jednostki w opinii młodzieży akademickiej, [w:] Trejnis Z. (red.), Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski, WAT, Warszawa, s. 185–215.

Skibińska E. (2010), Cele edukacji dorosłych w kontekście społeczeństwa konsumentów, [w:] T. Aleksander (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego, t. I, ITeE-PIB, Radom, s. 46–56.

Szulczewski G. (2009), Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, [w:] J. Osiński (red.), Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, Wyd. SGH, Warszawa, s. 67–96.

Zych A. A. (2004), Maslow Abraham Harold, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 88–89.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism