Sieci i sieciowanie jako środek kształcenia i wyzwanie Skandynawii

Antra Carlsen

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.021

Abstrakt


Sieci i sieciowanie w edukacji dorosłych jako środek kształcenia i wyzwanie w Skandynawii. W Skandynawii, wyjątkowa współpraca ponad granicami kraju istnieje w wielu różnych dziedzinach. Współpraca w sektorze edukacji dorosłych odbywa się pod patronatem Nordyckiej Sieci Kształcenia Dorosłych (NVL) i programu Nordplus dorosłych. (NVL) jest miejscem spotkań dla organizacji edukacji dorosłych, wspiera współpracę w perspektywie LLL, upowszechnia doświadczenia i innowację. Celem NVL jest dążenie do promowania kształcenia ustawicznego, koncentrując się na współpracy międzysektorowej w obszarach priorytetowych określonych przez Radę Ministrów.


Słowa kluczowe


sieci; kształcenie dorosłych; współpraca Nordic; NVL

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alfaradet report, Description of teachers’ competence in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues, NVL, (2013).

Analyses of Nordic Educational Projects designed to meet challenges in society. Defining the Success Factors, NVL (2012).

Distans report, Utdanning skaper utvikling i utkantsomrader, NVL (2012).

Kunnskap for gronn vekst og velferd, Ministerradet for utdanning og forskning (MR-U) strategi for utdannings- og forskningsomradet i perioden 2011–2013.

Kvalitetsmodell för validering, NVR (2013).

Nordic Co-operation, NCM, (2011).

Nordiska länders insatser mot ungdomsarbetslöshet – kartläggning och analys, NCM, 2010.

OWN Report, Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development, NVL (2011).

Proceedings from Nordisk Vägledningskonferens “Vägledarnas kompetenser i kulturell mangfald och pa en arbetsmarknad i förändring”, 14–15 mars 2013, Göteborg.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism