Andragogiki portret zbiorowy w kontekście dyskusji o sensie badań biograficznych

Władysława Szulakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.015

Abstrakt


Celem artykułu jest ukazanie sensu badań biograficznych w kontekście dyskusji o biografii zbiorowej ukazującej dzieje andragogiki. Na tle uwag dotyczących metodologii badań biograficznych omówiona została typologia biografii i przykłady biografii zbiorowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o wychowaniu. W końcowej części tekstu zaprezentowane zostały propozycje osób związanych z andragogiką, które powinny zostać upamiętnione w słowniku andragogów polskich.


Słowa kluczowe


biografia; portret zbiorowy; andragogika; badania biograficzne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewski B., Kozłowski R. (red.) (1999), Słownik filozofów polskich, Poznań.

Bobrowska–Nowak W., Drynda D. (red.) (1998), Słownik pedagogów polskich, Katowice.

Chrobaczyński J. (red.) (1995), Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939–1945). Ofiary wojny, żołnierze działacze konspiracyjni nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie, Kraków.

Chrobaczyński J., Kruczek W. (red.) (2004), Nauczyciele małopolscy: portret zbiorowy 1939–1945, Kraków.

Demetrio D. (2009), Pedagogika pamięci, Łódź.

Dybiec J. (red.) (2000) Złota Księga Wydziału Historycznego, Kraków.

Emerson R. (1997), Myśli, Lublin.

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy (1971), Warszawa.

Frąckowiak A. (red.) (2011), Seniorki polskiej andragogiki, Radom.

Gąsiorowski A. (red.) (2002), Historia wychowania. Słownik biograficzny, wyd. II, Olsztyn.

Słownik historyków polskich (1994), Warszawa.

Gołdyn P. (red.) (2012), Słownik biograficzny nauczycieli Wielkopolski Wschodniej, Konin.

Górski J. (red.) (1991), Wielcy humanistyki polskiej, Wrocław.

Hellwig J. (2001), Dzieje historii wychowania w Polsce i jej twórcy, Poznań.

Jadczak R. (1995), Biografistyka i jej miejsce w historii filozofii, „Ruch Filozoficzny”, T. LII, nr 1.

Jadczak T. (1997), Mistrz i jego uczniowie, Warszawa.

Jasińska M (1971), Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe kierunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa.

Jedlicki J. (1964), Autorzy i bohaterowie, „Kwartalnik Historyczny”, z. 3.

Jedynak S. (1986), Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław.

Kafar M. (red.) (2011), Biografie naukowe. Perspektywa transdyscyplinarna, Łódź.

Karolewicz G. (red.) (1989), Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1925–1939 we wspomnieniach swoich pracowników i studentów, Lublin.

Karolewicz G. (2001), Mistrzowie we wspomnieniach swoich uczniów. Kartka z dziejów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Kita J., Stobiecki R. (2000), Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź.

Konopczyński W. (1922), O polską biografię narodową, „Przegląd Warszawski”, nr 5.

Kosnarewicz E., Rzepa T., Stachowski R. (red.) (1992), Słownik psychologów polskich, Poznań.

Kot S. (1929), O biografię polską, „Pamiętnik Warszawski”.

Koźmian D. (1997), Zapomniani pedagodzy lat międzywojennych, Szczecin.

Kupisiewicz C., Kupisiewicz M. (2006), Poczet wybitnych nauczycieli, Pułtusk.

Łepkowski T. (1975), Biografistyka: żywotność, tradycjonalizm, nowoczesność, „Kwartalnik Historyczny” R. LXXXII.

Łepkowski T. (1977), Człowiek i historia, Warszawa.

Łepkowski T. (1964), Kilka uwag o historycznej biografistyce, „Kwartalnik Historyczny”.

Majorek C. (1996), Biografia edukacyjna, [w:] Szlakami przeszłości i czasów współczesnych, red. K. Puchowski, J. Żerko, Gdańsk.

Majorek C. (1997), Rola badań biograficznych w rekonstrukcji dziejów oświaty i pedagogiki w Galicji, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, T. 9. Biografie pedagogiczne, Rzeszów.

Majorek C., Potoczny J. (1997), Biografie pedagogiczne, seria Galicja i jej dziedzictwo T.9, Rzeszów.

Markiewicz H. (red.) (1998), Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Massalski A. (2007), Słownik biograficzny: nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833–1862, Kielce.

McKinley R. (1992), Historie życie a psychobiografia. Badania teorii i metody, tłum. J. Kasprzewski, Warszawa.

Meissner A. (2010), Historia i historycy wychowania na ziemiach polskich w XIX wieku, Lublin.

Meissner A., Szulakiewicz W. (red.) (2007), Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, Toruń.

Michalik J., Walecki W. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Filologicznego, Kraków.

Michalski G. (2004), Źródła do badań biograficznych w historii wychowania, [w:] T. Jałmużna, I. Michalska , G. Michalski, Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Kraków.

Miklaszewska J., Mizera J. (red.) (2000) Złota Księga Wydziału Filozoficznego, Kraków.

Nowicki A. (red.) (1992), Filozofia portretu, Lublin.

Nowicki A. (1978), Portrety filozofów, Lublin.

Nowicki A. (1981), Nauczyciele, Lublin.

Okoń W. (1993), Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa.

Olszewski H. (2001), Słownik twórców idei, Poznań.

Pawelec T. (2004), Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii, Katowice.

Pawelec T. (oprac.) (2002), Psyche i Klio. Historia w oczach psychohistoryków, Lublin.

Pawelec T. (2000), Psychobiografia jako biografia historyczna, [w:] Historia, poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów.

Pawłowski M. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Farmaceutycznego, Kraków.

Piech S. (red.) (2000), Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.

Piechnik SJ L., Puchowski K. (red.) (1996), Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75–lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, Kraków.

Pieter J., Biografia ogólna. Wstęp do nauk o życiu ludzkim, Kraków.

Podgórska E. (1993), Autobiografia jako źródło dla historii wychowania, w: Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, red. T. Jałmużna, I G. Michalscy, Łódź.

Rostworowski E. (1973), Biografia, biogram, historia grup i pokolenia, „Kwartalnik Historyczny”.

Rzepa T. (1993), Metoda psychobiograficzna: nadzieja czy klęska?, [w:] T. Rzepa, J. Leoński, O biografii i metodzie biograficznej, Poznań.

Rzepa T., Leoński J. (1988), O biografii i metodzie biograficznej, Poznań.

Rzepa T. (2005) O studium przypadku i portrecie psychologicznym, Szczecin. Słownik Biograficzny nauczycieli Śląska Opolskiego (1995), Opole.

Staliński Z. (red.) (2000), Złota Księga Akademii Rolniczej, Kraków.

Stelmach J., Uruszczak W. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, Kraków.

Symotiuk S. (1977), Biografia jako źródło i przedmiot wiedzy, [w:] Biografia jako źródło i przedmiot wiedzy. Zagadnienia historiozoficzne, Wrocław.

Symotiuk S. (1992), Status szkicu portretowego, [w:] Filozofia portretu, red. A. Nowicki, Lublin.

Szablicka–Żak J. (red.) (2002), Ocalić od niepamięci, Kraków.

Szafirski B. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki, Kraków.

Szczepaniec–Cięciak E. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Chemii, Kraków.

Szmyd J. (red.) (2000), Wizerunki filozofów i humanistów polskich, Kraków.

Szulakiewicz W. (2004), Biografistyka i jej miejsce w historiografii edukacyjnej po II wojnie światowej, „Biuletyn Historii Wychowania”.

Szulakiewicz W. (2007), Biografistyka w polskiej historiografii edukacyjnej, [w:] Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki, red. W. Jamrożek, K. Kabacińska,

K. Ratajczak, W. Szulakiewicz, Poznań.

Szulakiewicz W. (2003), Dialog w historii wychowania – perspektywa biograficzna, [w:] Dialog w kulturze, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpus, Toruń.

Szulakiewicz W. (red.) (2000), Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, Warszawa.

Szulakiewicz W. (2004), Pokolenie lwowskich historyków oświaty i wychowania, [w:] Historia. Społeczeństwo. Wychowanie. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Miąso, red. K. Bartnicka, J. Schiller, Pułtusk–Warszawa.

Taternicki M., Zaszkliniak L. (red.) (2007), Złota Księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów.

Terlecki R. (2002), Profesorowie UJ w aktach UB i SB, Kraków.

Wincławski W. (2001–2011), Słownik biograficzny socjologii polskiej, t. 1–4, Toruń.

Włodarek J., Ziółkowski M. (1990), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa–Poznań.

Zalejko G. (1988), Biografistyka historyczna – zarys ewolucji gatunku, „Historyka” t. XVIII.

Zajewski W. (2000), Biografistyka jako gatunek twórczości historiograficznej, „Czasy Nowożytne”, t. VIII.

Zemanek A. (red.) (2000), Złota Księga Wydziału Biologii i Administracji, Kraków.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism