Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się

Renata Konieczna-Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.010

Abstrakt


Artykuł prezentuje problem uczenia się traktowany jak strategia pozytywnego starzenia się, zgodnie z koncepcją pozytywnego starzenia się Roberta D. Hilla. Rosnąca populacja osób starszych w Polsce generuje konieczność szukania kolejnych rozwiązań dotyczących tego, jak radzić sobie z podmiotowym i społecznym starzeniem się i starością. W Polsce, mimo pojawiających się dobrych praktyk, nadal brakuje systemowych rozwiązań w obszarze: opieki, służby zdrowia, aktywności zawodowej, aktywności kulturalnej i edukacyjnej kierowanych do osób starszych, a w szczególności najstarszych. Dominuje ekonomiczna perspektywa patrzenia na problemy starzejącego się społeczeństwa. Media promują młodość i konsumpcyjny styl życia, które nie sprzyjają pozytywnemu postrzeganiu starości i ludzi starszych. Uczenie się traktowane jest jako działanie strategiczne podejmowane dla pozytywnego starzenia się. Obejmuje ono trzy ważne komponenty: istotę uczenia się w starszym wieku, relację pomiędzy pozytywnym starzeniem się i uczeniem oraz uczenie się w sytuacji choroby i opieki długoterminowej. Uczenie się ludzi starszych oprócz nieocenionych korzyści dla samego podmiotu, podnosi produktywność społeczną i rozbudowuje kapitał społeczny starszego pokolenia.


Słowa kluczowe


pozytywne starzenie się; strategie pozytywnego starzenia się; uczenie się osób starszych; produktywność społeczna ludzi starszych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksander T. (2009), Andragogika. Podręcznik akademicki, Radom-Kraków, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.

Czekanowski P. (2012), Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Czerniawska O. (1997), Uczenie się jako styl życia, „Edukacja Dorosłych” nr 2.

Dubois-Dumée J. P. (2004), Starzeć się pięknie, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Halicki J. (2006), Społeczne teorie starzenia się [w:] M., Halicka J. Halicki, (red), Zostawić ślad na ziemi, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Halicki J. (2008), Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.

Halicki J. (2010), Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Hill D., R. (2008), Seven Strategies for positive aging, W.W. Norton@Company, New York.

Hill D., R. (2009), Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesieni życia, Wydawnictwo Laurum, Warszawa.

Illeris K., (2006), Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Knowles M. S., Holton III E. F., Swanson R. A. (2009), Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły wyższej Edukacji TWP, Wrocław.

Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H. (2009), Dorośli uczą się inaczej. Andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego, Toruń, Wydawnictwo Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Poznań.

Seligman M., E., P. (2011), Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Media Rodzina.

Seligman M., E., (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia. Poznań, Media Rodzina.

Seligman, M. E. P., Csikszentmihalyi M. (2000), Positive psychology: An introduction,

“American Psychologist”, No. 55.

Solarczyk-Ambrozik E. (2009), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

WHO: Active Ageing: A Policy Framework World Health Organization, (2002), Geneva.

Zając-Lamparska L. (2012), Psychologiczne koncepcje pomyślnego starzenia się człowieka, „Rocznik Andragogiczny”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism