Dyskurs uczenia się przez całe życie: administrowanie kompetencjami czy pytanie o ich sens i znaczenie?

Alicja Jurgiel-Aleksander, Adam Jagiełło-Rusiłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2013.002

Abstrakt


Autorzy niniejszego artykułu rozważają znaczenie koncepcji LLL przez pryzmat sposobu w jaki opisuje się kompetencje w andragogice. W tym celu analizują oni dokumenty – wytworzone przez polityków oraz publikacje dotyczące badań nad edukacją innych autorów. W rezultacie identyfikują dwa sposoby opisu kompetencji. Pierwszy utożsamiany jest z procesem administrowania edukacją, drugi z ich traktowaniem jako dyspozycji do uczenia się. Pokazują w ten sposób, że o ile pierwszy ma charakter neoliberalny gdzie edukacja dla rynku dominuje w opisie jej znaczenia, to drugi ma charakter konstruktu społeczno-kulturowego zbudowanego wokół pytania – czemu służy edukacja?


Słowa kluczowe


dyskurs LLL; zarządzanie kompetencjami; doświadczenia edukacyjne; edukacja dorosłych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernstein B. (1996), Pedagogy, symbolic, control, identity. Theory, research, critique, London–Bristol.

Biesta G. J. J. (2010), Good education in an age of measurement. Ethics, politics, democracy,

Boulder–London.

Coofield F. (1999), Braking the consensus : Lifelong learning as social control, (in:) P. Alheit, U. Beck, E.Kamuller, R.Taylor, H.S.Olesen (eds.), Lifelong learning inside and outside schools, Bremen.

Delors J. (1998), Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa.

Faure E. (1975), Uczyć się, aby być, Warszawa.

Field J. (2000), Lifelong learning and the new educational order, „Stoke on Trent”.

Field J. (1996), European dimensions. Education, training and the European Union, London–Philadelphia.

Jagiełło-Rusiłowski A., Solarczyk-Szwec H., (2013), Kwerenda badań nad kompetencjami społecznymi, „Przegląd Badań Edukacyjnych”, nr 2.

Jurgiel-Aleksander A. (2013), Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Gdańsk.

Kwieciński Z. (2002), Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń–Olsztyn.

Malewski M. (2010), Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice,

Wrocław.

Merrill B. (2001), Learning and teaching in universities: perspectives from adult learners and lectures, „Teaching in Higher Education”, vol.6, No. 1.

Niemierko B. (1997), Między oceną a dydaktyką: bliżej dydaktyki, Warszawa.

Potulicka E., Rutkowiak J. (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków.

Przyszczypkowski K. (1999), Edukacja dla demokracji. strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Toruń–Poznań.

Skibińska E.M. (2006), Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne, Warszawa.
ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism