The Religious Condition of Poland’s High School Youth in the Years 1988-2017

Janusz Mariański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.041

Abstract


Poland’s youth are changing in a dynamic way, in short intervals, in various ways and in different social environments. This article presents the selected results of sociological research undertaken four times over the years 1988-2017 on nationwide samples of Poland’s youth attending secondary schools. It was conducted using a distributed questionnaire, meaning that we provided questionnaires to students who were present on a given day in classes at school. Youth religiosity was diagnosed according to several basic parameters: confessional and religious self-identification, young people’s attitudes towards the dogmas of the faith, and religious practices, both in static and dynamic cross-sections. The current status of the religiousity of secondary school youth and its transformation in 1988-2017 indicates accelerated processes of secularisation in Polish society. The thesis about the accelerated “secularisation creeping in” is becoming increasingly more legitimate.


Keywords


school youth; confessional and religious self-identification; dogmas of the faith; religious practices; secularization

Full Text:

PDF

References


Baniak, Józef. Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach młodzieży polskiej. Od akceptacji do kontestacji [The Catholic Religion and the Roman Catholic Church in the Opinion of Poland’s Youth. From Acceptance to Contestation]. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015.

Borowik, Irena. “Religijność w Polsce okresu transformacji – na tropach zmian” [“Religiousity in Poland’s Transformation Period. Following the Trail of Changes”]. In: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne [Poland at the Beginning of the 21st Century: Cultural and Civilization Transformations], eds. Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka. Warszawa: Komitet Socjologii PAN, 2012.

Gwiazda, Magdalena. “Religia w szkole – uczestnictwo i ocena” [“Religion in School: Participation and Evaluation”]. In: Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii [Report Financed by the National Office for Combating Drug Addiction]. Warszawa: CBOS, 2016.

Koseła, Krzysztof. “Religijność młodych Niemców i Polaków” [“The Religiosity of Young Germans and Poles”]. In: Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje [Polish Catholicism in the European Union’s Conditions. Opportunities and Threats, Fears and Hopes], ed. Józef Baniak, 123–153. Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM – Wydział Teologiczny, 2004.

Mariański, Janusz. “Religijność maturzystów puławskich w procesie przemian” [“The Religiosity of High School Graduates in Puławy in the Process of Transformation”]. Zeszyty Naukowe KUL 2 (2017): 225–251.

Mariański, Janusz. Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych) [The Religious and Moral Condition of High School Students in the Years 1988, 1998, 2005, and 2017 (a Report from Nationwide Sociological Research)]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Sroczyńska, Maria Agnieszka. Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne [Rituals in the World of Youth. A Sociological Study]. Kraków: Wydawnictwo FALL, 2013.

Štefaňak, Ondrej. Globalny stosunek do wiary młodzieży słowackiej w procesie przemian [The Global Attitude of Slovakia’s Youth towards Faith during the Process of Transformations]. Katowice: Studio NOA, 2018.

Świątkiewicz, Wojciech. “Młodzież i religia” [“Youth and Religion”]. In: Leksykon pedagogiki religii [Lexicon of Religious Pedagogy], ed. Cyprian Rogowski, 414–418. Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, 2007.

Zaręba, Sławomir H. Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne [The Religiosity of Youth in an Urbanized Environment. A Theoretical-Empirical Sociological Study]. Warszawa – Rzeszów: Wydawca POBITNO OFICYNA, 2012.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism