The Public and Social Character of Love in the History of Sociological Thought

Silvia Cataldi

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.018

Abstrakt


Społeczny i publiczny charakter miłości w historii myśli socjologicznej

Punktem wyjścia niniejszego artykułu są badania przeprowadzone przez grupę badawczą Social-One (Iorio, 2014; 2015; Araújo i in., 2015; Araújo i in., 2016; Martins, Cataldi, 2016), które uznały publiczny, a nie tylko wewnętrzny i osobisty wymiar miłości we współczesnym społeczeństwie. Mające za punkt odniesienia pracę Luca Boltanskiego, L'amour et la justice comme competences (1990), badania doprowadziły do wypracowania propozycji poszerzenia kręgu dzielenia się poprzez wskazanie nowej kategorii konceptualnej miłości jako agape, wychodząc tym samym poza ujęcia klasycznych socjologów. Drogę tę wyznaczyli już niektórzy znani uczeni – między innymi: Simmel (1907, 1921, 1989, 2001), Sorokin (1954), Giddens (1992), Luhman (1987) i Honneth (1990) – w odwołaniu do których można dostrzec historyczną ścieżkę transformacji koncepcji. Mimo to miłość jako agape wnosi coś nowego do nauk społecznych: agape wprowadza cechy, które z jednej strony są powiązane, a z drugiej wykraczają poza rozumienie miłości jako „eros” i „philia”, a jej ujęcie staje się kluczem do uzyskania wglądu w poznawaną empirycznie rzeczywistość społeczną, opartą na bezwarunkowej miłości bliźniego. Na tym fundamencie artykuł prezentuje drogę pojęcia miłości w historii myśli socjologicznej, podkreślając jej publiczny i społeczny charakter, a także przedstawiając propozycję projektu badawczego odwołującego się do miłości jako agape.


Słowa kluczowe


miłość; agape; socjologia; badania społeczne; teoria socjologiczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adorno, Theodor W. Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1951.

Araújo, Vera, Silvia Cataldi, Gennaro Iorio. L’amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico. Roma: Città Nuova, 2015.

Araújo, Vera, Silvia Cataldi, Gennaro Iorio. Culture of Peace. The Social Dimension of Love. Torino/Paris: Harmattan, 2016.

Bauman, Zygmunt. Liquid Love. On the Fragility of Human Bonds. Cambridge: Polity Press, 2003 [In Italien: Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi. Roma–Bari: Laterza, 2004].

Beck, Ulrich. Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

Beck, Ulrich, Elisabeth Beck. Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.

Bellah, Robert N. “Max Weber and World-Denying Love: A Look at the Historical Sociology of Religion”. Journal of the American Academy of Religion 2 (1999): 277–304.

Bianco, Adele. “Georg Simmel: le forme dell’amore”. Società mutamento politica 4 (2011): 51–63.

Boltanski, Luc. L’Amour et la Justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action. Paris: Métailié, 1990.

Boltanski, Luc. Stati di pace. Per una sociologia dell’amore. Milano: Vita e Pensiero, 2005.

Bourdieu, Pierre. La domination masculine. Paris: Seuil, 1998.

Cataldi, Silvia, Anna M. Leonora. “Bibliografia ragionata su amore e agape”. In: Vera Araùjo, Agire agapico e scienze sociali, Atti del seminario internazionale Castelgandolfo (Roma), 6–7 giugno 2008, www.social-one.org.

Colasanto, Michele, Gennaro Iorio. “Sette proposizione sull’Homo Agapicus”. Nuova Umanità 182 (2009): 252–278.

Collins, Randall. Interaction Ritual Chains. Princeton: Princeton University Press, 2004.

Elias, Norbert. Über den Prozeß der Zivilisation. Vol. 2 voll. Basel: Haus zum Falken, 1939.

Fornari, Silvia. “Amore, lusso e capitalismo. Werner Sombart e la secolarizzazione dell’amore. Come la trasformazione dell’erotismo e del rapporto tra i sessi ha influenzato la nascita del nuovo spirito capitalistico-borghese”. Dada. Rivista di antropologia globale 1 (2015): 73–94.

Foucault, Michel. La volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976.

Giddens, Anthony. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Stanford CA: Stanford University Press, 1992.

Gouldner, Alvin W. The Coming Crisis of the Western Sociology. New York: Basic books, 1970.

Hochschild, Arlie R. The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press, 2003.

Honneth, Axel. Kampf um Anerkennung. Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1992.

Iorio, Gennaro. “L’amore agape. Uno strumento di analisi”. In: Vera Araújo, Silvia Cataldi, Iorio Gennaro, L’amore al tempo della globalizzazione. Verso un nuovo concetto sociologico, 23–46. Roma: Città Nuova, 2015.

Iorio, Gennaro. Elementi di sociologia dell’amore. La dimensione agapica nella società. Roma: Natan, 2014 [In English: Sociology of Love. The Agapic dimension of Societal Life. Vernon Press, 2017].

Kaufmann, Jean-Claude. Premier matin. Comment naît une histoire d’amour. Paris: Armand Colin, 2002.

Lo Presti, Alberto. “Prefazione all’edizione italiana”. In: Pitirim A. Sorokin, Il potere dell’amore, 2-10. Roma: Città Nuova, 2005.

Luhmann, Niklas. Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1982.

Marcucci, Nicola. “Lotta per il riconoscimento, Recensioni”. Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale (2005). www.juragentium.org/books/it/honneth.htm.

Melucci, Alberto. Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura. Bologna, Il Mulino, 1998.

Paglione, Maria L. “Dono e Amore Creativo Altruistico. Riflessioni a partire dal pensiero del sociologo Pitirim Aleksandrovich Sorokin”. In: Vera Araùjo, Agire agapico e scienze sociali, Atti del seminario internazionale Castelgandolfo (Roma), 6–7 giugno 2008, www.social-one.org.

Paglione, Maria L. “Per un dialogo tra dono e amore. Alcuni spunti per un’intuizione di natura meta-sociologica”. Sophia. Ricerche su i fondamenti e la correlazione dei saperi 1 (2013): 63-72.

Polanyi, Karl. The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, 1944.

Simmel, Georg. „Fragment über die Liebe“. Logos 1 (1921): 1–54.

Simmel, Georg. Filosofia dell’amore. A cura di Marco Vozza. Roma: Donzelli, 2001.

Sombart, Werner. Luxus und Kapitalismus. München, Leipzig: 1913.

Sorokin, Pitirim A. Altruistic Love: A study of American Good Neighbors and Christian Saints. Boston: Beacon, 1950.

Sorokin, Pitirim A. The Ways and the Power of Love. Boston: The Beacon Press, 1954 [In Italian: Il potere dell’amore. Roma: Città Nuova Editrice, 2005].

Sorokin, Pitirim A. “Integralism Is My Philosophy”. In: This Is My Philosophy, ed. Whit Burnett, 180–189. New York: Harper, 1957.

Symonds, Michael, Jason Pudsey. “The Forms of Brotherly Love in Max Weber’s Sociology of Religion”. Sociological Theory 2 (2006): 133–149.

Weber, Max. “Zwischenbetrachtung”. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 2 (1916): 335–421.

Weber, Max. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Vol. I–III. Tübingen: Mohr, 1920.

Zaretti, Alessia. Religione e modernità in Max Weber. Per un’analisi comparata dei sistemi sociali. Milano: Franco Angeli, 2003.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism