Wielorakość kulturowo-religijna a wychowanie obywatelskie w szkole katolickiej

Aldona Zakrzewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.008

Abstrakt


Podstawę rozważań stanowi wychowanie obywatelskie podejmowane w szkołach katolickich w duchu otwartości dzieci i młodzieży na różnorodność kulturowo-religijną, która w polskiej rzeczywistości społecznej jest coraz bardziej widoczna. Jest to niezwykle trudne z punktu widzenia społecznego. Z jednej bowiem strony każda z grup pragnie żyć w poczuciu tolerancji, z drugiej natomiast chce zachować swą tożsamość. Poza tym nie jest to łatwe w perspektywie misji szkoły katolickiej. Wynika to z faktu, że wprawdzie deklaruje ona budowanie jedności w różnorodności, jednak jej proces dydaktyczno-wychowawczy determinuje konkretny światopogląd.


Słowa kluczowe


wychowanie obywatelskie; szkoły katolickie; edukacja dla wielokulturowości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2008.

Bartz, Brunon. Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1997.

Borden, George A. „Orientacja kulturowa. Teoria służąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykulturowej”. W: Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka, 57–76. Warszawa: Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

Collier, Michael J. „Rozmowy między rodzimymi grupami kulturowymi: różnice kompetencji międzykulturowych”. W: Komunikacja międzykulturowa: zderzenia i spotkania, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka, 323–337. Warszawa: Instytut Kultury Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.

Fic, Leonard. „Dialog międzyreligijny”. Paedagogia Christiana 2 (2010): 51–64.

Golka, Marian. „Doświadczanie tożsamości w warunkach wielokulturowości”. Przegląd Zachodni 1 (2012): 3–16.

Golka, Marian. „Kształty wielokulturowości”. Pampaedia 6/7 (2009/2010): 7–21.

Golka, Marian. „Zadania i nadzieje edukacji dla wielokulturowości”. Europa Wschodu i Zachodu 4 (2000): 12–16.

Golka, Marian. Imiona wielokulturowości. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2010.

Granat, Wincenty. „Zasady pedagogii katolickiej w świetle dogmatu odkupienia grzechu pierworodnego”. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 1–2 (1939): 30–49.

II Polski Synod Plenarny (1991–1999). „Nauczanie Kościoła o szkole i uniwersytecie”. Poznań 2001. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 371–375. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.

Jan Paweł II, „«Zaczyn chrześcijański w działalności wychowawczej». Do delegatów Federacji Instytutów Działalności Wychowawczej, 28 grudnia 1978”. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, red. Andrzej Dymer, 87–88. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 2002.

Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej. „Szkoła Katolicka”. Rzym, 1977. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, 271–294. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: 2002.

Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej. „Świecki katolik świadkiem wiary w szkole”. Rzym, 1982. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, 295–322. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: 2002.

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. „Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej”. Rzym, 1988. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, 321–358. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: 2002.

Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego. „Szkoła Katolicka u progu trzeciego tysiąclecia”. Rzym, 1997. W: Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła, 359–367. Szczecin–Warszawa: Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej: 2002.

Kurzydło, Dariusz. „Wychowanie do postawy kontemplacyjnej”. W: Chrześcijaństwo wśród religii świata, red. Leonard Fic, Paweł Mazanka, Eugeniusz Sakowicz, Paweł Szuppe, Wanda Zagórska, 297–310. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2017.

Lisica, Jarosław. „Komunikacja międzykulturowa w przestrzeni teologicznej”. Studia Gdańskie 37 (2014): 147–158.

Maj, Adam. Szkolnictwo katolickie w III RP (1989–2001). Warszawa: Wyd. „Adam”, 2002.

Michalski, Janusz. „Szkoła katolicka miejscem ewangelizacji”. Forum Teologiczne 4 (2003): 155–175.

Miluska, Jolanta. „Ku tolerancji: program wspomagania rozwoju tożsamości kulturowej”. W: Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, red. Jerzy Nikitorowicz, 302–325. Białystok: Trans Humana, 1995.

Mistarz, Renata. „Wielokulturowość a edukacja regionalna”. Informator Oświatowy 3 (2011): 29–31.

Nikitorowicz, Jerzy. „Edukacja międzykulturowa w procesie przeciwstawiania się dehumanizacji i infrahumanizacji”. Edukacja Międzykulturowa 1 (2017): 19–35.

Nikitorowicz, Jerzy. „Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa obywatelskiego”. W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, red. Agata Cudowska, 23–32. Białystok: Trans Humana, 2011.

Nikitorowicz, Jerzy. „Idee edukacji międzykulturowej w dobie globalizacji i regionalizacji”. W: Edukacja jutra: XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. Franciszek Bereźnicki, Kazimierz Denek, 51–58. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2005.

Nikitorowicz, Jerzy. „Ku jakim strategiom w edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych problemów wielokulturowości?”. Pogranicze 25 (2015): 25–40.

Nikitorowicz, Jerzy. Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000.

Orłowska, Beata A. „Edukacja regionalna w wielokulturowej społeczności”. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 1–2 (2010): 34–42.

Orłowska, Beata A. „Edukacja religijna jako podstawa dialogu między kulturami”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 2 (2012): 130–143.

Pawliszyn, Mirosław. „O Spotkaniu kultur – dopowiedzenie filozoficzne”. W: Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową, red. Joanna M. Garbula, Jacek J. Pawlik, 17–29. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.

Pius XI. Encyklika Divini Illius Magistri o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Rzym, 1929.

Rada Szkół Katolickich. Wzór zapisów statutu. Statut Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej [wersja elektroniczna]. Warszawa, 2014.

Sakowicz, Eugeniusz. „Wychowanie do komunikacji interkulturowej dialogu międzyreligijnego”. W: Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, red. Bogusława Bednarczyk, Zbigniew Pasek, Piotr Stawiński, 95–104. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.

Samoraj, Mariusz. „Edukacja wielokulturowa na rozdrożu”. Przyszłość: Świat – Europa – Polska 1 (2014): 119–121.

Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Rzym, 1965.

Szerląg, Alicja. Ku wielokulturowości: aksjologiczny sens wychowania w rodzinie na litewskim pograniczu kulturowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2001.

Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. Franciszek Adamski. Kraków: Wyd. UJ, 1999.

Zakrzewska, Aldona. „Różnorodność kulturowo-wyznaniowa społeczeństwa wyzwaniem dla wychowania obywatelskiego w szkole katolickiej”. W: Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową, red. Joanna M. Garbula, Jacek J. Pawlik, 89–103. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism