Modern Ascetic Practices – Theory and Practice from the Perspective of Catholic Context

Dominika Budzanowska-Weglenda, Marcin Jewdokimow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29105

Abstrakt


Współczesne praktyki ascetyczne – teoria i praktyka z perspektywy kontekstu katolickiego

Celem artykułu jest omówienie zmian w praktykowaniu ascezy w życiu osób konsekrowanych Kościoła katolickiego. W niniejszym badaniu tego problemu opieramy się na oficjalnych dokumentach kościelnych, socjologicznych badaniach zjawiska i wywiadach z zakonnicami, które przeprowadziliśmy w Polsce w 2018 roku. Trzy źródła nie tylko pozwalają zdefiniować to zjawisko, ale także ukazać zmieniające się miejsce ascetycznej praktyki w życiu osób konsekrowanych dzisiaj i poza kontekstem konsekrowanym. Artykuł jest podzielony na trzy sekcje. Pierwsza z nich przedstawia wybrane definicje ascezy w teologii katolickiej. Drugą część stanowi przegląd socjologicznych badań współczesnych praktyk ascetycznych w kontekście katolickim. Ostatnia sekcja przybliża wybrane aspekty naszych badań jakościowych współczesnych przemian życia religijnego w Polsce. Wykorzystując dane zebrane podczas wywiadów jakościowych, pokazujemy, jak zakonnice z klasztoru klauzurowego rozumieją praktyki ascetyczne w swoim życiu.


Słowa kluczowe


ascetyzm; współczesna asceza; praktyki ascetyczne; życie konsekrowane; zakony żeńskie

Bibliografia


Agamben, Giorgio. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life, transl. Adam Kotsko. Stanford, California: Stanford University Press, 2013.

Bober, Andrzej. “Asceza – uczłowieczenie czy odczłowieczenie w świetle źródeł wczesnego chrześcijaństwa”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 107–123. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Bocheński, Józef. Zarys historii filozofii. Kraków: Philed, 1993.

Catechism of the Catholic Church. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1993.

Domański, Juliusz. “Praksis wewnątrz człowieka. Zagajenie konferencji”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 27–30. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.

Gałązka, Włodzimierz. Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Warszawa: Wyd. UKSW, 2010.

Goffman, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books, 1961.

Gogola, Jerzy Wiesław. “Pojęcie chrześcijańskiej ascezy”. In: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, ed. Jan Machniak, 7–24. Kraków: Wyd. Naukowe PAT, 1996.

Hadot, Pierre. Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Warszawa: Aletheia, 2003.

John Paul II. Post-synodal apostolic exhortation Vita consecrata. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_en.html [access: 29.08.2019].

Jonveaux, Isabelle. “La redécouverte de l’ascèse”. Études 3 (2019): 67–77.

Jonveaux, Isabelle. Moines, corps et âme. Une sociologie de l’ascèse monastique contemporaine. Paris: Les Éditions du Cerf, 2018.

Łapiński, Krzysztof. “Odkrycie filozoficznej praksis”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 9–16. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.

Rahner, Karl. Saggi di Spiritualità. Roma: Edizioni Paoline, 1965.

Słomka, Walerian. “Chrześcijański sens ascezy”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 161–172. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Szymula, Marek. Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego. Warszawa: Wyd. UKSW, 1999.

Tanquerey, Adolphe. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, vol. 2. Kraków: WAM, 1949.

Urbański, Stanisław. “Asceza dawniej i dziś”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 137–150. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Vatican Council II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html [access: 29.08.2019]

Wojtyła, Karol. Elementarz etyczny. Kraków: Znak, 1979.

Woroniecki, Jacek. Metoda i program nauczania teologii moralnej. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922.

Wójtowicz, Henryk. “Asceza w hellenizmie”. In: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, ed. Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, 9–14. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism