The Religious Condition of Poland’s High School Youth in the Years 1988-2017

Janusz Mariański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/29096

Abstrakt


Kondycja religijna młodzieży szkolnej w Polsce w latach 1988-2017

Młodzież polska zmienia się w dynamiczny sposób i to w krótkich odstępach czasu, w rozmaity sposób, w różnych środowiskach społecznych. W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane wyniki badań socjologicznych zrealizowanych czterokrotnie w latach 1988-2017, na próbach ogólnopolskich młodzieży uczęszczającej do szkół średnich. Zostały one przeprowadzone za pomocą ankiety rozdawanej, czyli przez przekazanie kwestionariuszy uczniom obecnym w danym dniu na lekcjach w szkole. Religijność młodzieży została zdiagnozowana według kilku podstawowych parametrów: autoidentyfikacje wyznaniowe i religijne, postawy młodzieży wobec dogmatów wiary, praktyki religijne, zarówno w przekroju statycznym, jak i dynamicznym. Obecny kształt religijności młodzieży szkolnej i jej przemiany w latach 1988-2017 wskazują na przyspieszone procesy sekularyzacyjne w społeczeństwie polskim. Coraz bardziej staje się uprawniona teza o przyspieszonej „pełzającej sekularyzacji”.


Słowa kluczowe


młodzież szkolna; autoidentyfikacje wyznaniowe i religijne; dogmaty wiary; praktyki religijne; sekularyzacja

Bibliografia


Baniak, Józef. Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach młodzieży polskiej. Od akceptacji do kontestacji [The Catholic Religion and the Roman Catholic Church in the Opinion of Poland’s Youth. From Acceptance to Contestation]. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2015.

Borowik, Irena. “Religijność w Polsce okresu transformacji – na tropach zmian” [“Religiousity in Poland’s Transformation Period. Following the Trail of Changes”]. In: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne [Poland at the Beginning of the 21st Century: Cultural and Civilization Transformations], eds. Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka. Warszawa: Komitet Socjologii PAN, 2012.

Gwiazda, Magdalena. “Religia w szkole – uczestnictwo i ocena” [“Religion in School: Participation and Evaluation”]. In: Młodzież 2016. Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii [Report Financed by the National Office for Combating Drug Addiction]. Warszawa: CBOS, 2016.

Koseła, Krzysztof. “Religijność młodych Niemców i Polaków” [“The Religiosity of Young Germans and Poles”]. In: Katolicyzm polski w warunkach Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, obawy i nadzieje [Polish Catholicism in the European Union’s Conditions. Opportunities and Threats, Fears and Hopes], ed. Józef Baniak, 123–153. Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM – Wydział Teologiczny, 2004.

Mariański, Janusz. “Religijność maturzystów puławskich w procesie przemian” [“The Religiosity of High School Graduates in Puławy in the Process of Transformation”]. Zeszyty Naukowe KUL 2 (2017): 225–251.

Mariański, Janusz. Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych) [The Religious and Moral Condition of High School Students in the Years 1988, 1998, 2005, and 2017 (a Report from Nationwide Sociological Research)]. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.

Sroczyńska, Maria Agnieszka. Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne [Rituals in the World of Youth. A Sociological Study]. Kraków: Wydawnictwo FALL, 2013.

Štefaňak, Ondrej. Globalny stosunek do wiary młodzieży słowackiej w procesie przemian [The Global Attitude of Slovakia’s Youth towards Faith during the Process of Transformations]. Katowice: Studio NOA, 2018.

Świątkiewicz, Wojciech. “Młodzież i religia” [“Youth and Religion”]. In: Leksykon pedagogiki religii [Lexicon of Religious Pedagogy], ed. Cyprian Rogowski, 414–418. Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, 2007.

Zaręba, Sławomir H. Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne [The Religiosity of Youth in an Urbanized Environment. A Theoretical-Empirical Sociological Study]. Warszawa – Rzeszów: Wydawca POBITNO OFICYNA, 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism