Education as Support for the Integral Development of the Pupil

Marian Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.013

Abstrakt


Wychowanie jako wspieranie integralnego rozwoju wychowanka

W siedemdziesiąt lat od ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948), jak również dziewięćdziesiąt lat od ogłoszenia przez Piusa XI Encykliki ‘Divini Illius Magistri’ (1929), powstały szczególne racje przypomnienia o koncepcji integralnego wychowania, na które to wydarzenia wyraźnie wskazują, a których filozoficzne i ideowe podstawy nakreślił J. Maritain w swojej publikacji – Humanizm integralny. Początków tej koncepcji wychowania możemy szukać nawet już w starożytności, a zwłaszcza od początków chrześcijaństwa, które rzuca światło także na współczesną jego rolę poszerzającą podejście sekularyzmu o transcendencję. Humanizm integralny przez otwarcie na integralność antropologiczną i integrację aksjologiczną dowartościowuje całego człowieka, respektując integralność osoby ludzkiej i realizując jej dogłębną integrację. Takie wychowanie posiada swoje odzwierciedlenie w pedagogicznej mądrości Kościoła katolickiego, jak i w jego praktyce, manifestując potencjał wychowawczy Kościoła katolickiego posiadającego  „potężny aparat wychowawczy… z całym jego życiem nadprzyrodzonym, z jego nauką, liturgią, sakramentami i duszpasterstwem” (jak twierdził O. Jacek Woroniecki).


Słowa kluczowe


wychowanie; wspieranie; integralny rozwój; wychowanek; humanizm integralny; integralne wychowanie; integralność; pedagogika integralna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aristotle. Nicomachean Ethics. Trans. William D. Ross. Kitchener: Batoche Books, 1999.

Congregation for Catholic Education. “Educare insieme nella scuola cattolica”. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20070908_educare-insieme_it.html [access: 12.12.2018].

Doering, Bernard. Jacques Maritain and the French Catholic Intellectuals. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1983.

Follo, Francesco. “L’educazione integrale, un cantiere aperto, difficile, necessario”. http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=412:leducazione-integrale-un-cantiere-aperto-difficile-necessario&catid=114:il-decennio-cei-sulleducazione&Itemid=169 [access: 12.12.2018].

Fusaro, Diego. “Jacques Maritain: L’educazione integrale per un umanesimo integrale”. https://francescomacri.wordpress.com/2017/03/02/jacques-maritain-leducazione-integrale-per-un-umanesimo-integrale/ [access: 12.12.2018].

Jaeger, Werner. Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Trans. Marian Plezia, Henryk Bednarek. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.

John Paul II. “Apostolic Letter Mulieris Dignitatem”. w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/1988/documents/hf_jp-ii_apl_19880815_mulieris-dignitatem.html, n. 6/ [access: 12.12.2018].

John Paul II. Crossing the Threshold of Hope. London: Alfred A. Knopf, 1994.

Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. „Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia”. In: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, 483–494. Kraków: Wydawnictwo AA s.c., 2010.

Kunowski, Stefan. „Polscy teoretycy wychowania”. In: Wkład Polaków do kultury świata, eds. Mieczysław A. Krąpiec, Piotr Taras, Jan Turowski, 240–256. Lublin: TN KUL, 1976.

Marcello, Carmela. “Aristotele: la formazione integrale e l'educazione di Stato”. http://carmemarcello.blogspot.com/2018/03/aristotele-la-formazione-integrale-e.html [access: 12.12.2018].

Maritain, Jacques. A Letter on Independence. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1996.

Maritain, Jacques. Distinguer pour unir, ou Les Degrés du Savoir. Paris: Desclée de Brouver, 1948.

Maritain, Jacques. Education at the Crossroads. Yale: Yale University Press, 1960.

Maritain, Jacques. Integral Humanism. Trans. Joseph W. Evans. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1973.

Maritain, Jacques. Man and The State. Chicago, ILL: University of Chicago Press, 1951.

Maritain, Jacques. Pour une philosophie de l'éducation. Paris: Fayard, 1969.

Maritain, Jacques. The Education of Man. The Educational Philosophy of Jacques Maritain. University of Notre Dame Press, 1967.

Maritain, Jacques. The Peasant of the Garonne. An Old Layman Questions Himself about the Present Time. Trans. Michael Cuddihy, Elizabeth Hughes. New York, Chicago, San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, 1968.

Maritain, Jacques. The Person and the Common Good. Trans. John J. Fitzgerald. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1966.

Maritain, Jacques. Three Reformers: Luther, Descartes, Rousseau. New York: Scribners, 1929.

McGovern, Thome. “The Christian Anthropology of John Paul II: An Overview”. http://christendom-awake.org/pages/mcgovern/chrisanthro.htm [access 12.12.2018].

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: WAiP, 2012.

Paul VI. “Apostolic Exhortation Evangelii nuntiandi”. Acta Apostolicae Sedis 68 (1976): 5–76.

Paul VI. Closing Speeches. Boston: Daughters of St Paul, 1965.

Pavan, Antonio. “Maritain e il pluralismo”. In: Persona – Società – Educazione in Jacques Maritain (Antologia del pensiero filosofico e della critica), ed. Giancarlo Galeazzi, 281–286. Milano: Editrice Massimo, 1979.

Persona – Società – Educazione in Jacques Maritain (Antologia del pensiero filosofico e della critica), ed. Giancarlo Galeazzi. Milano: Massimo, 1979.

Sobór Watykański II. „Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum Educationis”. In: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania, 15–27. Kraków: Wydawnictwo AA s.c., 2010.

Soëtard, Michel. Pestalozzi ou la naissance de l'éducateur. Bern: P. Lang, 1981.

Viotto, Piero. Maritain e De Hovre: per una pedagogia filosofica. In: Persona – società – educazione in Jacques Maritain, ed. Giancarlo Galeazzi, 355–357. Milano: Massimo, 1985.

Willmann, Otto. „Allgemeine Pädagogik. Die Erziehung als Erneuerung der Gesellschaft (1875)“. In: Otto Wilmann, Sämtliche Werke. Vol. 4. Aalen: Scientia, 1980.

Willmann, Otto. Aristoteles als Pädagog und Didaktiker. Berlin: Reuther u. Reichard, 1909.

Willmann, Otto. Die Fundamentalbegriffe der Erziehungswissenschaft. Kempten–München: Kösel–Verlag, 1912.

Willmann, Otto. Historische Einführung in die Metaphysik. Herder: Freiburg, 1914.

Woroniecki, Jacek. „Program pedagogiki integralnej”. In: Jacek Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, 11–29. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1961.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism