Blog a językowy obraz świata partii politycznej. Analiza kwantytatywno-korpusowa na przykładzie komunikacji Platformy Obywatelskiej

Michał Ulidis

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/NM.2013.005

Abstrakt


Tekst ten stanowi empiryczną rekonstrukcję komunikacji prowadzonej przy użyciu konkretnego kanału/narzędzia – blogów tworzonych przez polityków wiodącej partii w Polsce – Platformy Obywatelskiej. Pośrednio autor próbuje odpowiedzieć w nim na pytanie o to, czy język blogów politycznych jest zjawiskiem specyficznym na tle ogółu komunikacji politycznej? Ponadto artykuł umożliwia czytelnikowi ilościowy „wgląd” w językowy obraz świata zdeponowany i perpetuowany na blogach polityków Platformy w latach 2007–2011. Jest on opisem tego, co i w jaki sposób komunikują politycy należący do określonego ugrupowania politycznego, za pośrednictwem zróżnicowanych platform komunikacji. Materiał badawczy, który jest fundamentem publikacji, stanowią korpusy tekstowe – zebrane, zlematyzowane oraz poddane kategoryzacji i wstępnej interpretacji przez autora. Korpus wypowiedzi pochodzących z blogów polityków liczy 75 000 leksemów i jest on analizowany na podstawie korpusu referencyjnego, który składa się z ogółu wypowiedzi medialnych posłów PO, liczący łącznie 500 000 leksemów (na populację tekstów badanych w korpusie łącznym składają się głównie wywiady radiowe, prasowe i telewizyjne dopełnione wypowiedziami pochodzącymi z wystąpień sejmowych). Za wiodącą orientację teoretyczno-metodologiczną autor przyjmuje postulaty lingwistyki kwantytatywno-korpusowej oraz teorię językowego obrazu świata (JOS).

Korzystając z metodologii lingwistyki kwantytatywno-korpusowej, koncepcji językowego obrazu świata (JOS) oraz konstruktywistyczno-systemowego rozumienia komunikacji przeprowadziłem analizę zebranych oraz zlematyzowanych uprzednio korpusów wypowiedzi pochodzących z blogów polityków, którzy w latach 2007–2011 należeli do Platformy Obywatelskiej, ugrupowania najliczniej reprezentowanego w polskim parlamencie. Zakładam, że frekwencja wyrazów zdeponowanych w korpusie stanowi swego rodzaju „odbicie” (pewnych aspektów) rzeczywistości, która ma charakter dyskursywny i jest dostępna komunikacyjnie, np. przez (medialne) wypowiedzi polityków danej partii, którzy transponują jej tożsamość do różnych dziedzin życia publicznego, czyniąc ją tym samym możliwą do „zaobserwowania”.


Słowa kluczowe


lingwistyka korpusowa; corpus-assisted discourse studies (CADS); lingwistyka kwantytatywna; językowy obraz świata; komunikacja polityczna; blog

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anusiewicz Janusz. 1999. Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Bartmiński Jerzy. 1988. Kryteria ilościowe w badaniu stereotypów językowych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 41.

Bartmiński Jerzy. 1999. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Bechtel William. 2007. Biological Mechanisms: Organized to maintain autonomy, [w:] F. Boogerd, F.J. Bruggeman, J-H. Hofmeyr, H.S.V. Westerhoff (red.), Systems biology: Philosophical foundations. Amsterdam: Elsevier.

Biniewicz Jerzy. 1992. Potoczny a naukowy obraz świata w tekstach nauk ścisłych, [w:] J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i kulturze. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Biniewicz Jerzy. 2007. Strategie konwersacyjne w komunikacji publicznej (na przykładzie programów w formule talk-show), [w:] M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Teorie Komunikacji i Mediów. Wrocław: ATUT.

Brodziak Andrzej. 2003. Teoria konstruktu osobistego. „Przegląd lekarski”, 12–13.

Bugajski Marian, Wojciechowska Anna. 2000. Językowy obraz świata a literatura, [w:] A. Dąbrowska i J. Anusiewicz (red.), Język a kultura, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Christmann Helmut. 1967. Beiträge zur Geschichte der These vom Weltbild der Sprache. Mainz: Mainzer Akademie der Wissenschaften.

Hamannm Johan Georg. 1950. Versuch über eine akademische Frage, [w:] J. Nadler (red.), Sämtliche Werke. Wiedeń.

Graszewicz Maurycy. 2011. Polski system polityczny. Semantyki i struktury komunikacji politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwrsytetu Wrocławskiego.

Graszewicz Maurycy, Ulidis Michał. 2012. Językowy obraz świata w twórczości Grzegorza Ciechowskiego. Perspektywa kwantytatywno-korpusowa, [w:] M. Jeziński (red.), Republika wrażeń. Grzegorz Ciechowski i Republika jako fenomen społeczno-kulturowy. Sosnowiec: GAD Records.

Grzegorczykowa Renata, Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Hammerl Rolf, Sambor Jadwiga. 1990. Statystyka dla językoznawców, Warszawa: PWN.

Humboldt Wilhelm von. 1999. On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species. M. Losonsky (tłum.). Cambridge: Cambridge University Press.

Iwanow Wieczesław, Toporow Władmir. 1965. Słowianskije jazykowyje modelirujuszczije siemioticzeskije sistemy. Moskwa.

Luter Martin. 1957. Sendbrief vom Dolmetschen, Halle: Niemeyer.

Maćkiewicz Józef. 1999. Wyspa – językowy obraz wycinka rzeczywistości, [w:] J. Bartmiński (red.), Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Maturana Humberto. 1988. Ontology of observing, the biological foundations of selfconsciousness and physical domain of existence, [w:] Conference workbook: Texts in cybernetics, Felton: American Society For Cibernetics Conference.

Mańczyk Augustym. 1982. Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera. Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogicza.

Mayenowa Maria Renata. 1968. O matematyzacji lingwistyki. „Podstawowe problemy współczesnej techniki”, 12.

McEnery Tony, Wilson Andrew. 1999. Corpus linguistics, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Ogrodniczuk Maciej. 2003. Nowa edycja wzbogaconego korpusu słownika frekwencyjnego, [w:] S. Gajda (red.), Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy. Opole: PAN.

Pawłowski Adam. 1999. Metodologiczne podstawy wykorzystywania słowników frekwencyjnych w badaniu językowego obrazu świata, [w:] A. Pajdzińska, P.

Krzyżanowski (red.), Przeszłość w językowym obrazie świata. Lublin: Wyd. UMCS.

Pawłowski Adam. 2001. Metody kwantytatywne w sekwencyjnej analizie tekstu. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Pawłowski Adam. 2003. Lingwistyka korpusowa – perspektywy i zagrożenia. „Polonica” XXII–XXIII.

Piasecki Maciej. 2007. Polish Tagger TaKIPI: Rule Based Construction and Optimisation. „Task Quarterly”, 11.

Pisarek Walery. 1972. Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze, reportaże. Kraków: Ośrodek badań prasoznawczych RSW.

Sambor Jadwiga. 1998. Lingwistyka kwantytatywna stan badań i perspektywy rozwoju, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, nr XLI.

Sinclair John. 1991. Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press.

Tokarski Ryszard. 2001. Słownictwo jako interpretacja świata – wprowadzenie, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Lublin: Wyd. UMCS.

Urbańczyk Stanisław (red.), 1978. Encyklopedia wiedzy o języku polskim.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Weisgerber Leo. 1971. Grundzüge der inhaltbezogenen. Düsseldorf: Schwann.

Wittgenstein Ludwig. 2000. Uwagi różne, tłum. M. Kowalewska, Warszawa: PWN.


Partnerzy platformy czasopism